Exposició Investigam per avançar

Del 20 al 26 de setembre de 2021, a l’Estació Intermodal de Palma

La recerca científica aporta solucions innovadores a problemes reals. Una mostra d’aquesta evidència són els projectes de recerca de la Universitat de les Illes Balears que han obtingut finançament de la Unió Europea, i que es presenten en aquesta exposició.

Hi trobareu projectes centrats en els grans reptes de la societat: la salut, el canvi climàtic, l’envelliment, l’alimentació sostenible, la transició a un model energètic respectuós, i el desenvolupament de sistemes robòtics i de noves formes d’intel·ligència artificial, entre d’altres.

Organitza aquesta exposició l’Unitat de cultura científica de la UIB.

Més informació:

--

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nit Investigadors

Nit Investigadors

More from Medium

Spotlight: The Military Justice Improvement and Increasing Prevention Act

The Barcode Report Review 2021: A Year in Receipts

The Future of MedTech and Medical Devices - Al Reid

Omnichannel Trends and Research Results