Gimkana pel museu i la necrópolis del Puig des Molins

Divendres 24 de setembre, de 17h a 19h, al Museu Monogràfic Puig des Molins (Via Romana, 31, Eivissa)

En motiu de la Nit de la Recerca 2021, el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, organitza una gimkana pel museu i la necrópolis del Puig des Molins.

Veniu en família a resoldre els enigmes dels primers investigadors que treballaren a la necrópolis del Puig des Molins. Rebreu tota la informació per participar a l’entrada del museu.

Podeu reservar la vostra plaça telefonant al 971–176090, o acudiu directament fins a esgotar aforament.

Horari: Es pot fer la visita al museu i participar a la gimkama lliurament entre les 17h i les 20h, durant tres torns: a les 17h, a les 18h i a les 19h.
Activitat gratuïta.

--

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nit Investigadors

Nit Investigadors

More from Medium

In The Weeds Series: Character Development

On working with Gen Z teammates

I Took Harvard’s Leading ESG Course

Give the Gift of Changemaking this Christmas