Jornada de portes obertes a l’Observatori de Puig des Molins

Nit Investigadors
Sep 11, 2019 · 1 min read

Data: 27 de setembre
Hora: 20:30h
Lloc: Observatori de Puig des Molins (Carrer de Luci Oculaci, 29, 07800 Eivissa)

Image for post
Image for post

Aquest proper divendres 27 de setembre, en motiu de la Nit Europea de la Recerca, l’Agrupació Astronòmica d’Eivissa organitza una Jornada de Portes Obertes a l’Observatori de Puig des Molins.

L’Observatori de Puig des Molins (OPM), construït en 1956, és el més antic dels quals existeixen en Balears i ha funcionat des d’aquest any de manera pràcticament ininterrompuda. Al 2014 va sofrir una profunda renovació tècnica, que ho va deixar llest per seguir operant durant el present segle.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de…

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store