Jornada de portes obertes a l’Observatori de Puig des Molins

Nit Investigadors
Sep 11 · 1 min read

Data: 27 de setembre
Hora: 20:30h
Lloc: Observatori de Puig des Molins (Carrer de Luci Oculaci, 29, 07800 Eivissa)

Aquest proper divendres 27 de setembre, en motiu de la Nit Europea de la Recerca, l’Agrupació Astronòmica d’Eivissa organitza una Jornada de Portes Obertes a l’Observatori de Puig des Molins.

L’Observatori de Puig des Molins (OPM), construït en 1956, és el més antic dels quals existeixen en Balears i ha funcionat des d’aquest any de manera pràcticament ininterrompuda. Al 2014 va sofrir una profunda renovació tècnica, que ho va deixar llest per seguir operant durant el present segle.

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade