Micro xerrades i conte infantil de l’IdiSBa per la Nit de la Recerca

Nit Investigadors
Sep 19 · 1 min read

Data: divendres, 27 de setembre

Hora: 18:00 h a 20:00 h

Llocs: Llibreria infantil i juvenil Baobab, Bar Molta Barra, i La Biblioteca de Babel (Palma)

L’IdISBa participa per segon any consecutiu en la Nit Europea dels Investigadors. Per celebrar-ho des de l’Institut organitzen xerrades divulgatives informals i dinàmiques d’uns 10 minuts dels investigadors de l’entitat en diferents indrets de Palma.

Conte Infantil: “No me puc dormir! Investigam per què?
Divendres 27 de setembre a les 18h, a la Llibreria Baobab- Carrer de Guillem Galmés, 17, Palma

Micro xerrades divulgatives al Molta Barra
Divendres 27 de setembre, ales 19:00 h al Bar Molta Barra Carrer del Pes de la Farina, 12, Palma

Micro xerrades divulgatives a la Biblioteca Babel
Divendres 27 de setembre, a les 20:00h , a la Biblioteca Babel — Carrer Arabí, 3, Palma

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade