Micro xerrades i conte infantil de l’IdiSBa per la Nit de la Recerca

Nit Investigadors
Sep 19, 2019 · 1 min read

Data: divendres, 27 de setembre

Hora: 18:00 h a 20:00 h

Llocs: Llibreria infantil i juvenil Baobab, Bar Molta Barra, i La Biblioteca de Babel (Palma)

L’IdISBa participa per segon any consecutiu en la Nit Europea dels Investigadors. Per celebrar-ho des de l’Institut organitzen xerrades divulgatives informals i dinàmiques d’uns 10 minuts dels investigadors de l’entitat en diferents indrets de Palma.

Image for post
Image for post

Conte Infantil: “No me puc dormir! Investigam per què?
Divendres 27 de setembre a les 18h, a la Llibreria Baobab- Carrer de Guillem Galmés, 17, Palma

Micro xerrades divulgatives al Molta Barra
Divendres 27 de setembre, ales 19:00 h al Bar Molta Barra Carrer del Pes de la Farina, 12, Palma

Micro xerrades divulgatives a la Biblioteca Babel
Divendres 27 de setembre, a les 20:00h , a la Biblioteca Babel — Carrer Arabí, 3, Palma

Image for post
Image for post

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de…

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store