Microxerrades al tren

Divendres 24 de setembre, de 15 h a les 20 h, als trens de les línies que uneixen Palma amb Manacor, Sa Pobla i Inca

Microxerrades al tren per la Nit de la Recerca

La Universitat puja al tren de la divulgació amb el repte d’explicar en 5 minuts el que i el perquè de la recerca que fa la comunitat científica. Seran explicacions de 5 minuts de durada per als passatgers dels trens de les línies que uneixen Palma amb Manacor, Sa Pobla i Inca.

Seran catorze xerrades impartides per investigadors de la UIB, l’IMEDEA (CSIC-UIB), l’INAGEA i del Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic. Tractaran temes d’una importància vital, com l’escalfament global, el futur de l’agricultura o la conservació dels ecosistemes marins, la intel·ligència artificial o les noves fonts d’energia.

Microxerrades

«Què són i per a què serveixen les assemblees ciutadanes pel clima?», a càrrec de la doctora Maria Ballester (Grup Interdisciplinari de Drets i Llibertats de les Illes Balears)

«Podem fer que la vinya sobrevisqui al canvi climàtic?», a càrrec d’Esther Hernández (grup de recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies)

«Els gens de la sequera i la durabilitat de les hortalisses», a càrrec d’Aina Juan (grup de recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies)

«L’evolució adaptativa de les plantes al medi marí», a càrrec de Sebastià Capó (grup de recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies)

«Adeu a la primavera?», a càrrec d’Agustí Jansà (grup de recerca en Meteorologia)

«Hidrogen verd: l’energia del futur», a càrrec de Vicenç Canals (grup de recerca en Enginyeria Energètica)

«Com afecta la nostra vida digital a l’escalfament global?», a càrrec de Belén Bermejo (grup d’Arquitectura i Comportament de Sistemes Informàtics i Ordinadors)

«Sostenibilitat en la construcció: la necessitat d’allargar la vida útil de les estructures», a càrrec de Joaquín Ruiz (grup d’Enginyeria de la Construcció i les Estructures)

«La vida secreta dels peixos a través dels seus gens», a càrrec de Margalida Barceló (IMEDEA, CSIC-UIB)

«És possible plantar posidònia?», a càrrec de Jorge Terrados (IMEDEA, CSIC-UIB)

«Eventos extremos del nivel del mar: presente y futuro», a càrrec d’Ángel Amores (IMEDEA, CSIC-UIB)

«Robótica e inteligencia artificial para la conservación de los ecosistemas marinos», a càrrec de Fiona Tomas Nash (IMEDEA, CSIC-UIB)

«Moviendo arena», a càrrec d’Alejandro Orfila (IMEDEA, CSIC-UIB)

«Retos de la pesca en aguas internacionales», a càrrec de Jorge P. Rodríguez (IMEDEA, CSIC-UIB)

Més informació:

https://culturacientifica.uib.cat/Projectes/2021/Nit-Recerca-2021/Microxerrades-al-tren/

--

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nit Investigadors

Nit Investigadors

More from Medium

Faya Dayi film review: a mesmerising portrait of a country

Considering the “Net Present Value” of Sustainability Actions in Aviation

HFMA Annual Conference Recap

Blurring the Line(s) Between Food Innovation and Tradition