Nit de la Investigació a l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer

Nit Investigadors
Sep 17, 2019 · 3 min read

Data: divendres 27 de setembre

Hora: de les 18:00 h a les 21:00h

LLoc: Estació d’Investigació Jaume Ferrer (La Mola) — Maó

Image for post
Image for post

Aquesta Nit Europea de la Recerca Menorca l’Estació Científica Jaume Ferrer a la Mola de Menorca -un equipament propietat del Govern de les Illes Balears i de l’IEO-, acollirà entre les 18 i les 21 hores una jornada de portes obertes per poder visitar-ne les instal·lacions i gaudir de tota una serie de conferències, exposicions i activitats obertes al públic de manera gratuïta.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Programa

Benvinguda

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Programes de Seguiment Científic de l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer-Maria Elena Cefalì (EIJF)

Vos presentarem què és i com es va crear l’Estació i coneixerem els diferents programes de seguiment científic que s’hi duen a terme.

La sostenibilitat de la pesca de ròssec-Toni Quetglas (COB-IEO)

Coneixerem quina és la situació de la pesca de ròssec a les Illes Balears i la recerca científica que es du a terme per a fer més sostenible aquesta activitat. També coneixerem, de la ma d’un pescador local, l’estructura i funcionament d’una xarxa de ròssec i les modificacions que s’utilitzen per a reduir l’impacte sobre els ecosistemes marins.

L’efecte hivernacle-Biel Jordà (COB-IEO)

Explicarem com és l’energia que ve del sol i com els diferents tipus de radiació interaccionen de forma diferent amb l’atmosfera i la superfície terrestre. Veurem com els gasos d’efecte hivernacle absorbeixen més radiació infrarroja i quin impacte té això sobre la temperatura del planeta.

L’acidificació dels oceans com a conseqüència del canvi climàtic-Patricia Puerta (COB-IEO)

Explicarem el procés d’acidificació de l’oceà a causa de les emissions de CO2 a l’atmosfera. Mitjançant un experiment amb aigua de mar i un indicador de pH, simularem l’absorció de CO2 per part de l’oceà i la disminució de pH que aquesta absorció provoca.

Efectes de l’acidificació sobre els organismes marins-Juancho Movilla (EIJF)

Veurem també com l’acidificació té greus conseqüències sobre molts organismes marins, particularment sobre els que disposen d’esquelets o petxines de carbonat càlcic que es poden arribar a dissoldre. Per a això observarem directament els efectes d’un àcid sobre els esquelets d’aquests organismes.

Els bioindicadors de contaminació marina-Maria Elena Cefalì (EIJF)

Vos mostrarem com detectar la pèrdua de qualitat de l’aigua costera observant la diversitat de les algues al llarg del litoral rocós i com es distribueixen les espècies seguint un gradient de contaminació urbana.

Joc interactiu: Submergeix‐te a la Mar Balear

Mitjançant un joc interactiu, els fillets i filletes podran explorar els ecosistemes dels fons marins a bord del submarí KSI SUNDE.

Exposició de fotografies (EIJF i OBSAM)

Exposició fotogràfica, Metodología y vida, on es mostra el treball de camp dels bussejadors científics sota l’aigua de Menorca.

Cloenda

La importància de la flora marina-Eva Marsinyach (OBSAM-IME) i Maria Elena Cefalì (EIJF)

Coneixerem la gran diversitat de la flora del Mar Mediterrani i les principals diferències que existeixen entre plantes i algues. Vos explicarem el paper ecològic de la planta marina més famosa, la Posidonia oceanica, però descobrirem que altres espècies proporcionen beneficis ecològics semblants als ecosistemes del nostre mar.

Image for post
Image for post

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de…

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store