Presentació del llibre: Arxipèlag de Cabrera: Història Natural

Dimarts 16 de Novembre a les 19.00 h, a Ca n’Oleo (C/Almudaina, 4. Palma)

Juntament amb la Societat d’Història Natural de les Illes Balears (SBHN), el Patronat del Parc Nacional de Cabrera i la Universitat de les Illes Balears (UIB), la direcció general de Política Universitària i Recerca ha realitzat una tasca d’elaboració d’articles científics sobre la Història Natural de Cabrera des dels diferents àmbits de la ciència: Medi físic (set articles), Medi marí (tretze articles), Medi terrestre i actuacions antropocèntriques a l’arxipèlag (onze articles). Finaçat per la Direcció General de Política Universitària i Recerca, hi han participat 92 autors.

Aquest llibre mostra molt del que s’ha après d’ençà de la declaració del Parc Nacional en 1991, però també de l’impuls i renovació que aquest ha suposat per a les ciències naturals.

La presentació serà a Ca n’Oleo i compatrà amb la presència d’autoritats i mitjans de comunicació.

--

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nit Investigadors

Nit Investigadors

More from Medium

5 Tips for Running an Excellent Innovation Award (or at least minimizing damages of a lousy one)

I Took Harvard’s Leading ESG Course

“What’s Going On” — the essential input for change & innovation

In The Weeds Series: Character Development