Portes obertes i presentació dels resultats a l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer de La Mola

Dijous 21 d’octubre 2021, de 16.00 h a 18.30 h, a l’EI Jaume Ferrer (Península de la Mola, Maó, Menorca)

L’IEO presentarà els resultats dels programes científics de l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer (Nit de la Recerca)

Dins de les activitats previstes en la Nit de la Recerca a les Illes Balears, l’IEO (Instituto Español de Oceanografía) presentarà els resultats dels programes de seguiment científic del medi marí de Menorca que s’han duit a terme durant els darrers 10 anys a l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer de Maó. Aquestes activitats de recerca són fruit de dos convenis consecutius de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears (GOIB) i l’Institut Espanyol d’Oceanografía (IEO), el primer dels quals es signà al desembre del 2009. Des de llavors la Direcció General de Recerca del GOIB assumeix la direcció institucional de l’Estació i el Centre Oceanogràfic de Balears la direcció científica.

Es farà una presentació pública dels objectius i principals resultats dels seguiments científics que es duen a terme per a millorar el coneixement i la gestió dels ecosistemes marins de Menorca. En aquest acte també es presentarà el material de divulgació que s’ha elaborat per difondre i donar a conèixer a la societat aquestes activitats científiques.

--

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nit Investigadors

Nit Investigadors

More from Medium

In The Weeds Series: Character Development

How to Delegate your INDEX Votes

The big business in small business

John Kasich and Jordan Klepper to launch original podcast ‘Kasich & Klepper’ with Acast, produced…