Safari de biodiversitat a Inca

Divendres 24 de setembre, de les 17h a les 18 h i de18 h a les 19 h, al parc del Serral de les Monges, Inca

El Safari de biodiversitat, organitzat per la UIB en motiu de la Nit dels investigadors 2021, és una experiència de ciència ciutadana per conèixer la biodiversitat que viu al parc del Serral de les Monges, a Inca, un dels espais verds més importants de la ciutat.

Apuntau-vos-hi amb els infants! El divendres 24 de setembre farem una ruta pel Serral de les Monges i al mateix temps ajudarem la comunitat científica de la Universitat de les Illes Balears a documentar les espècies vegetals i animals que hi habiten mitjançant l’aplicació mòbil del projecte Biodibal, la plataforma digital més important sobre la biodiversitat de les illes Balears.

El Safari de biodiversitat l’organitza la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la UIB amb el suport de Biodibal, el grup de recerca en Ecologia Interdisciplinària, i l’Ajuntament d’Inca.

Aquesta activitat s’emmarca en el programa d’actes que la UIB i la resta d’universitats del Grup 9 d’universitats han organitzat amb motiu de la Nit Europea de la Recerca 2021, que es durà a terme el 24 de setembre a més de 370 ciutats europees. A través del projecte Green 9 Night, la UIB ha obtingut finançament de la Unió Europea en el marc de les accions Marie Skłodowska — Curie (MSCA) per dur a terme aquestes activitats, que tenen l’objectiu d’acostar la tasca dels investigadors a la societat.

Més informació i inscripcions:

https://culturacientifica.uib.cat/Projectes/2021/Nit-Recerca-2021/Safari-Inca/

--

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nit Investigadors

Nit Investigadors

More from Medium

In The Weeds Series: Character Development

Norwich Film Festival (Mix Tape Vol 1 & 2)

Faya Dayi film review: a mesmerising portrait of a country