Salut Planetària — Col·loquis Josep Miquel Vidal. Humanisme i Salut Pública

Dimarts, 21 de setembre, a les 20.00 h, a Can Victori, seu de l’IME (Camí des Castell, 28, Maó) / Online simultàniement

Nit de la recerca 2021 al Llatzaret, Menorca

En el marc de l’Escola de la Salut Pública, l’Intitut Menorquí d’Estudis organitza aquest col·lòqui en el que hi participaran; Josep Maria Antó, professor d’investigació a ISGlobal i catedràtic de Medicina a la Universidad Pompeu Fabra (UPF); i Cristina O’Callaghan Gordo, professora dels estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i investigadora associada a ISGlobal.

Les places per assistir-hi són limitades i requereixen inscripció prèvia, però també es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l’EMSP

Més informació:

--

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nit Investigadors

Nit Investigadors

More from Medium

Africana Studio between Portraits and History

Improving your supply chain in unprecedented times

HFMA Annual Conference Recap

What is the best iPhone For Teens