‘SOCIB: Investiguem el mar, compartim futur’ a Can Victori

Nit Investigadors
Sep 6 · 2 min read
  • Data: del 20 d’agost al 18 d’octubre
  • Lloc: Sala d’Actes de Can Victori (Seu IME: Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca)
  • Entrada lliure

L’exposició ‘SOCIB: Investiguem el mar, compartim futur’ podrà visitar-se també a Menorca del 20 d’agost al 18 d’octubre a la Sala d’Actes de Can Victori (IME). Els seus horaris seran: de 9 a 14 hores i també els dimarts de 17 a 20 hores i, a partir del 10 de setembre, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i també de dimarts a dijous de 16 a 20 hores.

L’exposició consta d’onze fotografies, que mostren la tasca desenvolupada pel Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB), l’única Infraestructura Científica i Tècnica Singular (ICTS) a les Illes Balears. Una institució pública que té la missió d’avançar en el coneixement del Mediterrani.

Organitzen la Direcció General de Política Universitària i Recerca de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern dels Illes Balears i el Sistema d’Observació i Predicció costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB). Col·laboren el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) als Illes Balears, el Institut Menorquí d’Estudis (IME), el Consell Insular de Menorca i el Arxiu d’Imatge i Sota de Menorca.

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade