‘SOCIB: Investiguem el mar, compartim futur’ a Can Victori

Nit Investigadors
Sep 6, 2019 · 2 min read
  • Data: del 20 d’agost al 18 d’octubre
  • Lloc: Sala d’Actes de Can Victori (Seu IME: Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca)
  • Entrada lliure

L’exposició ‘SOCIB: Investiguem el mar, compartim futur’ podrà visitar-se també a Menorca del 20 d’agost al 18 d’octubre a la Sala d’Actes de Can Victori (IME). Els seus horaris seran: de 9 a 14 hores i també els dimarts de 17 a 20 hores i, a partir del 10 de setembre, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i també de dimarts a dijous de 16 a 20 hores.

Image for post
Image for post

L’exposició consta d’onze fotografies, que mostren la tasca desenvolupada pel Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB), l’única Infraestructura Científica i Tècnica Singular (ICTS) a les Illes Balears. Una institució pública que té la missió d’avançar en el coneixement del Mediterrani.

Organitzen la Direcció General de Política Universitària i Recerca de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern dels Illes Balears i el Sistema d’Observació i Predicció costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB). Col·laboren el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) als Illes Balears, el Institut Menorquí d’Estudis (IME), el Consell Insular de Menorca i el Arxiu d’Imatge i Sota de Menorca.

Image for post
Image for post

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de…

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store