SOCIB Kids: activitats per a petits oceanògrafs i petites oceanogràfes

Divendres 30 de setembre, de 18h a 21h, a l’Escala Real, al costat de la Llonja (Port de Palma)

Els infants entre 3 i 11 trobaran al port un espai per descobrir la tasca dels investigadors i l’oceanografia en generañ. A través del dibuix, el joc i les construccions podran descobrir la importancia de la ciència.

L’activitat està dirigida a nins i nines de entre tres i onze anys. Els infants hauran d’estar acompanyats. L’accés és lliure.

A més, el SOCIB ofereix, al mateix espai, l’exposició EuroSea, l’activitat Canyes amb científics i científiques del SOCIB i visites guiades al buc oceanogràfic (prèvia reserva)

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store