Tallers sobre la ciència del canvi climàtic i taller d’identificació d’insectes

Divendres 24 de setembre, de 10 h a 19 h, defora l’Estació Intermodal de Palma

El canvi climàtic i els insectes són els protagonistes dels tallers que organitza la UIB en motiu de la Nit de la Recerca. Els matins, s’impartiran per a alumnes de centres de primària i secundària i, els horabaixes, per a tothom qui vulgui aprendre a identificar els insectes que habiten entre nosaltres. També aprofundiran en aspectes varis del canvi climàtic, com ara el desgel i les seves conseqüències; la influència del CO2 en l’augment de la temperatura i la seva relació amb l’efecte d’hivernacle, i la incidència del CO2 sobre l’hàbitat marí.

Més informació i inscripcions:

--

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nit Investigadors

Nit Investigadors

More from Medium

The Case for Rewiring Modern Manufacturing with Mycelium

What’s in for Automotive in this decade and beyond?

Requirements for CII Customers under CA’s Water Efficiency Framework

A commercial parking lot with landscaping.

AI is uniting on/off the job training to create something better