Taula rodona: Dones darrere la taula periòdica. Les dones químiques d’ahir i d’avui enfront dels reptes professionals

Nit Investigadors
Sep 11 · 1 min read

Dia: 27 de setembre
Hora: 19.30 h.
Lloc: Ca n’Oleo. Palma

El 27 de setembre tindrà lloc la taula rodona «Dones darrere la taula periòdica. Les dones químiques d’ahir i d’avui enfront dels reptes professionals», en la qual participaran Josefa Donoso, Dolores Mateo, Mercè Ràfols i Laura Mariño. Serà a les 19.30 hores, a Ca n’Oleo.

En finalitzar la taula rodona, es projectarà el documental Les Curies dirigit per Ignasi Rodríguez.

Aquesta activitat, organitzada pel Departament de Química de la UIB , el Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears i l’Associació de Químics de les Illes Balears, a més de en la Nit Europea de la Recerca, s’emmarca en el programa d’activitats per commemorar el 150 aniversari del descobriment del sistema periòdic.

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade