Taula rodona: Dones darrere la taula periòdica. Les dones químiques d’ahir i d’avui enfront dels reptes professionals

Nit Investigadors
Sep 11, 2019 · 1 min read

Dia: 27 de setembre
Hora: 19.30 h.
Lloc: Ca n’Oleo. Palma

Image for post
Image for post

El 27 de setembre tindrà lloc la taula rodona «Dones darrere la taula periòdica. Les dones químiques d’ahir i d’avui enfront dels reptes professionals», en la qual participaran Josefa Donoso, Dolores Mateo, Mercè Ràfols i Laura Mariño. Serà a les 19.30 hores, a Ca n’Oleo.

En finalitzar la taula rodona, es projectarà el documental Les Curies dirigit per Ignasi Rodríguez.

Aquesta activitat, organitzada pel Departament de Química de la UIB , el Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears i l’Associació de Químics de les Illes Balears, a més de en la Nit Europea de la Recerca, s’emmarca en el programa d’activitats per commemorar el 150 aniversari del descobriment del sistema periòdic.

Image for post
Image for post

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de…

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store