Taula rodona: Exclusión social y COVID-19

Dimecres, 29 de setembre, a les 19.00 h. Online a través del canal de Youtube de l’IME

En el marc de l’Escola de la Salut Pública, l’Intitut Menorquí d’Estudis organitza aquest col·lòqui en el que hi participaran; Rosa M. Urbanos-Garrido, Departament d’Economia Aplicada, Pública i Política, Universidad Complutense de Madrid, com a moderadora; María Luisa Vázquez, Directora del Servei d’Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut, Consorci de Salut i Social de Catalunya; Marta Mendiola, Responsable del treball sobre drets econòmics, socials i culturals d’Amnistia Internacional; Pedro Campuzano, coordinador de Médicos del Mundo Castilla y León; i Una persona assistida per Médicos del Mundo (pendent de confirmar).

Més informació:

--

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nit Investigadors

Nit Investigadors

More from Medium

Making mental health treatment routine to ease stigma and improve your life

Building a Glocalized World, One Project at a Time

India’s youth must lead the effort to decongest our roads, here’s how

Ecologies of the Unseen