Visita guiada per l’exposició temporal “Sota el mar de Formentera. Els materials ceràmics subaquàtics recuperats al sud del Cap de Barbaria”

Dissabte 25 de setembre, de 12h a 14h a la Sala de l’Ajuntament Vell de Sant Francesc (Formentera)

En motiu de la Nit de la Recerca, el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera organitza una visita guiada per l’exposició temporal “Sota el mar de Formentera. Els materials ceràmics subaquàtics recuperats al sud del Cap de Barbaria”.

L’activitat és gratuïta i serà d’entrada lliure segons aforament de sala.
Horari entre les 12h i les 14h

Més informació a:

--

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nit Investigadors

Nit Investigadors

More from Medium

Marking The Way To Better Health: Announcing Our Investment In Waymark

RAISE Grant Wins in the Carolinas Demonstrate What’s Possible

In The Weeds Series: Character Development

Considering the “Net Present Value” of Sustainability Actions in Aviation