Xerrada “Aquarium Cap Blanc com a espai per a la investigació i estudi científic”

Nit Investigadors
Sep 11 · 2 min read

Data: 24 de setembre
Hora: a les 19:00h
Lloc: Aquàrium des cap Blanc (Ctra. de Cala Gració, s/n, 07820 Sant Antoni de Portmany, Illes Balears)

El proper dimarts 24 de setembre a l’Aquàrium des Cap Blanc, Juan Pantoja, tècnic del centre, oferirà la xerrada “Aquarium Cap Blanc com a espai per a la investigació i estudi científic”.

L’Aquàrium Cap Blanc, és més conegut popularment com “Sa Cova de ses Llagostes” per l’ús que se li va donar tradicionalment a la cova com a viver de llagostes.

El 1989, per condicionar l’espai, es van realitzar cinc entrades d’aigua directes al mar, garantint una excel·lent circulació i oxigenació de l’aigua en totes les instal·lacions. Es va transformar en aquari, i avui dia es pot observar una mostra representativa de les principals espècies del mediterrani eivissenc, des dels majestuosos mers a les acolorides donzelles o fadrins.

Gràcies a les seves òptimes condicions de qualitat d’aigua i a les seves característiques naturals, en l’actualitat, les instal·lacions de l’aquari són utilitzades pel Centre de Recuperació d’Espècies Marines (CREM), de manera que és possible trobar-se amb animals en recuperació (principalment tortugues marines ), que reben tractament per a una posterior devolució al seu hàbitat natural.

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade