ANALYSEFASE: Brukere

For å få en god oversikt over hvem som kjøper kjøtt fra Horgen Gård, har vi lagd tre personas. Personas er fiktive personer som hjelper oss med å kunne definere en målgruppe og komme nærmere brukerne.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.