KONSEPTFASEN

av Jeanette Torgersen

Idègenerering/bearbeiding

I dagens time har vi holdt på med idègenerering, der vi gikk gjennom forskjellige tanke prosesser. Eks; “Nå skal du tenke at Horgen gård skal være like billig som Rema 1000", eller, “hva hvis Horgen gård skal være som Big Brother”. osv.. Disse oppgavene var individuelle.

Deretter begynte vi å samarbeide og lagde morsomme konsepter ved hjelp av andre programmer eller mennesker. (Big brother, paradise hotel, Angelina Joile, osv..) Disse idèene er ikke alltid realistiske, men kan hjelpe deg til å utvikle virkelige konsepter og få inspirasjon.

Dette var det vi kom frem til, men er ikke noe endelig.

Samarbeidet med Dina Johanne Tømmervik og Ivar Anders Ulset.

Konseptbeskrivelse

Moodboard

Inspirasjon & Moodboard

Mitt moodboard, tanker på hvordan det kan bli. Fargene er ikke 100% bestemt, men kan være en tanke for det endelige produktet.

Konseptskisser

Skisse 1

Her kan man se min første skisse til Horgen gård. Noe av elementene jeg tenkte på i denne skissen var inspirasjon fra idègenereringen (se over).

Skisse 2

Hvis man ser på skisse nummer 2, ser man at dette er et mer gjennomtenkt design. Det er denne skissen som jeg har bestemt meg for å videreutvikle, og tar utgangspunkt i, i samarbeid med moodboard.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.