12 pointtia muille kuin sinulle

Jaakko Timonen
Nov 17, 2020 · 2 min read

Me suomalaiset olemme tunnettuja huonosta teknologiasta ja hyvästä markkinoinnista.

Me olemme jo kauan sitten oivaltaneet, että asiakaspalvelu ei ole kuluerä vaan investointi.

Jos sinun firman asiakaspalvelun vetäjältä kysytään: “Arvostaako ylin johto teillä asiakaspalvelijoiden työn merkitystä?”, saat raivorehellisen “Kyllä!” -vastauksen ja näet vapautuneen, iloisen hymyn?

Sinulla ei ole mitään huolta. Nämä kolme tutkittua jutta lienevät myös jo sinulle tuttuja?

Image for post
Image for post

Jep, samat tutkimukset luettu. Voit lopettaa lukemisen tähän.

Alla on 12 pointtia muille kuin sinulle

 1. Asiakaskokemuksen merkitys ostopäätöksen kriteerinä on vähentynyt
 2. Asiakkaat eivät tutki asioita netistä ennen ostopäätöksen tekemistä
 3. Asiakkaat kuuntelevat sinun markkinointia enemmän kuin toisia asiakkaita
 4. Sinun maine on se, mitä muut puhuvat sinusta, kun olet paikalla
 5. Sosiaalisessa mediassa ongelmat eivät leviä, mutta ratkaisut on usein viraaleja
 6. On halvempaa hankkia uusi asiakas kuin pitää kiinni vanhasta asiakkaasta
 7. Valtaosalla firmoista asiakaslähtöisyys on enemmän tekoja kuin sanoja
 8. Reklamoivat asiakkaat on sinun suurin ongelma*
 9. Jos sinulla on hyvä asiakaspalvelu, se kannattaa pitää piilossa
 10. Läpinäkyvyys tuhoaa luottamusta
 11. Asiakkaat kannattaa yllättää alittamalla odotukset

P.S. Tutkimukset eivät ole kyenneet osoittamaan, että

 1. Reklamoivat asiakkaat ostavat enemmän (älä klikkaa tästä!)
 2. Reklamoivat asiakkaat ovat uskollisempia (ei kertaa kiellon päälle!)
 3. Reklamoivat asiakkaat suosittelevat sinua (kolmas kerta huijaa!)

P.P.S. Et varmaankaan tykkää erottuvasta markkinoinnista etkä asiakaslähtöisyyden kehittämisestä, joten ei kannata ottaa yhteyttä. Nämä jutut toimivat vain muilla firmoilla.

Jaakko Timonen. Älä usko Jaskaa, Jaska puhuu p*skaa.

nonono.fi

No No No -startup-yrityksen blogi

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store