ไมโครซอฟท์เผยผลสำรวจ ชี้ 89% ของผู้นำภาคธุรกิจไทยมองการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ

ผลการสำรวจผู้นำภาคธุรกิจในประเทศไทยและเอเชียของไมโครซอฟท์ เผยว่าองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวทางการทำธุรกิจเพื่อให้สามารถอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดย 89% ของผู้นำภาคธุรกิจไทย เห็นว่าทุกองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลเพื่อผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แต่ในขณะเดียวกัน กลับมีองค์กรเพียง 29% ที่มีกลยุทธ์ด้านดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ขณะที่ 41% อยู่ในขั้นการเริ่มดำเนินกลยุทธ์บางส่วน และอีก 30% ยังขาดความพร้อมในเชิงกลยุทธ์

การสำรวจ Microsoft Asia Digital Transformation ได้รวบรวมความคิดเห็นของผู้นำภาคธุรกิจทั่วเอเชียจำนวน 1,494 คน รวมถึงผู้บริหารจำนวน 117 คนจากประเทศไทย โดยผู้นำภาคธุรกิจเหล่านี้ล้วนมีบทบาทในการกำหนดกลยุทธ์เชิงดิจิทัลในองค์กรของตน

“ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ปูทางไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งมีนวัตกรรมอย่างเครือข่าย IoT (Internet of Things) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (advanced data analytics) และการผสมผสานโลกดิจิทัลเข้ากับโลกแห่งความจริง (mixed reality) ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของเทคโนโลยีคลาวด์ และเปิดประตูไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างไร้ขีดจำกัด” ฌอน ลอยเซลล์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจองค์กรและพันธมิตร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “ผลสำรวจครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้นำในภาคธุรกิจได้เริ่มเดินหน้าเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัลกันอย่างจริงจัง เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้น”

การปฏิรูปธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลนี้จำต้องครอบคลุม 4 มิติหลัก 
1.การเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน 
2.ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว
3.การให้บริการลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร 
4.การใช้เทคโนโลยีพลิกรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. การเข้าถึงลูกค้า: ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลสามารถเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบริการหรือสินค้าจากข้อมูลออนไลน์ที่มีอยู่มากมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ ก่อนตัดสินใจซื้อหรือใช้งาน ดังนั้น ธุรกิจจำเป็นจะต้องการสร้างความแตกต่างและโดดเด่นโดยการนำเสนอเนื้อหาหรือข้อมูลที่สร้างจากประสบการณ์ที่ปรับแต่งมาให้เข้ากับลูกค้าแต่ละคน ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ทิ้งเรื่องความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการเข้าถึงหรือใช้งาน

2. การเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน: รูปแบบของการทำงานและสถานที่ทำงานในยุคใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน โดยองค์กรสามารถเสริมศักยภาพให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่เปิดให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลและแอพพลิเคชันต่างๆ พร้อมทั้งทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ทุกที่ ทุกเวลา ควบคู่ไปกับการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

3. การยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร : เทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจดิจิทัลอย่าง IoT (Internet of Things) กำลังยกระดับประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจด้วยความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อวิเคราะห์หาข้อสรุปใหม่ๆ ที่นำไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรในภาคการผลิต ค้าปลีก หรือแม้แต่ภาคสาธารณสุข สามารถปรับแนวทางการทำงานจากเพียงแค่การตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในภายหลัง ให้เป็นการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ หรือแม้แต่การคาดเดาและแก้ไขปัญหาของลูกค้าแบบล่วงหน้า

4. การใช้เทคโนโลยีพลิกรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ: ความเป็นไปได้ในการนำซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีมาใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการทำให้องค์กรสามารถนำเสนอและสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตลาดที่มีอยู่เดิม

ขอบคุณ
ที่มา : Microsoft

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.