All bourbon är whiskey, men inte all whiskey är bourbon

Erik Hasselgärde
Oct 31, 2016 · 3 min read

Vi tar reglerna på en gång:

Destillatet (innan lagring) får ej överstiga 80% ren alkohol, ska bestå av en fermenterad mäsk innehållandes minst 51% majs och förvaras, ej över 62,5% ren alkohol, i nya kolade ekbehållare. Termen ‘bourbon whiskey’ får heller inte användas för produkt tillverkad utanför USA.

Jag har skrivit en grundläggande förklaring till vad bourbon är på engelska. Egentligen mest för att allt övrigt innehåll på Northern Bourbon hittills har varit på engelska. Men ytterligare en förklaring av bourbon på engelska behövs egentligen inte, till skillnad från en på svenska.

Det finns artiklar idag som på svenska beskriver vad bourbon är. Jag har inte läst en enda som inte innehåller minst ett faktafel. Till och med den svenska Wikipedia-artikeln har ett gäng. Harmlösa möjligen, men jag tycker bourbon förtjänar bättre än att felaktigt beskrivas i artiklar hastigt färdigställda så att författarna sedan kan återgå till dyrkan av Skotsk single malt.

Denna artikel kommer i kortast form möjligt beskriva vad som gäller för att få kalla whiskey för bourbon, utifrån den huvudsakliga regleringen: amerikansk federal lag.

Vi börjar vid början: bourbon är Amerikansk whiskey. Ordet bourbon får inte användas för att beskriva whiskey tillverkad utanför USA:

[…] the word ‘‘bourbon’’ shall not be used to describe any whisky or whisky-based distilled spirits not produced in the United States.

Samma källa säger:

“Bourbon whisky” […] is whisky produced at not exceeding 160° proof from a fermented mash of not less than 51 percent corn […] and stored at not more than 125° proof in charred new oak containers; and also includes mixtures of such whiskies of the same type.

Ovan citat kommer från The Code of Federal Regulations (CFR), som samlar lagar och bestämmelser från Amerikanska federala byråer. Koll på just denna lag håller Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB), med mandat från Amerikanska finansdepartementet. I Sverige regleras användningen via en förordning av Europeiska Kommissionen (EC 936/2009) som säger att produktbeskrivningen ‘bourbon whiskey’ endast får användas för produkter från USA, och att användning regleras av lag i nationen produkten härstammar ifrån (USA).

Så. Där har ni det.

En artikelserie på svenska kommer att följa, där jag går in lite djupare på detaljerna.

2017–01–05 — Jag har i djupare detalj förklarat vad som krävs, i en långt mer utförlig artikel, läs den här.


En sista sak! Jag skulle verkligen uppskatta om du visar ditt stöd för denna artikel (genom att ”klappa”) så andra kan hitta den, och kommentera gärna! Följ Northern Bourbon-publikationen för att bli notifierad när nya bourbon-relaterade artiklar publiceras. Om du gillade denna artikel, överväg gärna att följa mig på Instagram samt att gilla Northern Bourbon på facebook. Tack!

/Erik

Northern Bourbon

An outsider's view of American whiskey

Erik Hasselgärde

Written by

Bourbon whiskey activist. Runs Northern Bourbon.

Northern Bourbon

An outsider's view of American whiskey

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade