Pass på Svindel: «Alan Cooper» og de Gode Hjelperne

NBX Editorial
May 27, 2020 · 3 min read
Image for post
Image for post

Svindel og kryptovaluta

Der det er verdier er det svindlere. Dette gjelder både midler i bank og på blokkjede. «Kortsvindel», «CEO svindel», «fakturasvindel» osv har de fleste hørt om.

Hos Norwegian Block Exchange (NBX) er vi opptatt av at kundenes verdier blir ivaretatt på en god måte. Det er derfor vi ønsker å informere om en svindel metode vi ser er pågående. I 2017 skrev «Your Local Guardian (UK)» om Alan Cooper som utga seg å komme fra National Fraud Intelligence Bureau, som hadde via telefon svindlet en kvinne i London. 1. mars i år hadde VG en god artikkel om hvordan svindlerne opererer.

De gode hjelperne

Nå ser vi at denne Alan Cooper og hans medhjelpere er på ferde igjen. Alan Cooper kan være hvem som helst og han kan være mange forskjellige. Med andre ord så er dette kun et fiktivt navn. Svindlerne jobber ofte flere sammen. Noen «Alan Cooper's» bruker andre navn, men fremgangsmåten er ofte den samme. Svindleren utgir seg for å være for eksempel en investeringsrådgiver eller en annen form for hjelpere, og gjennom å bygge tillit gir råd og veiledning med intensjon om å få tilgang til offerets verdier. Slike svindlere kan virke troverdige og over tid vil de ha svindlet til seg store verdier.

Metoder

Svindlerne bruker ulike metoder for å virke overbevisende og troverdige. Kommunikasjonsmidler som telefon, mail, falske nettsider, troverdige titler og også forfalskede dokumenter. I et kjent tilfelle brukte svindleren en overbevisende tittel, falsk nettside og tilsynelatende «legale» dokumenter fra EU kommisjonen.

Ofte ser vi at det begynner med små transaksjoner. Noen ganger blir også midlene ført tilbake til «kunden», noe som igjen skaper tillit. Etter hvert endrer mønsteret seg. Tidsfrister blir kortere og summene blir større. Rådgiveren blir skarpere og i enkelte tilfeller truende overfor den tillitsfulle «kunden». Når tilliten er på plass, vips, så er midlene dine borte, sporløst forsvunnet gjennom en rekke transaksjoner på blokkjeden.

Hva kan vi lære?

  • Er det for godt til å være sant, så er det ofte det.

Kundeservice i NBX kan svare på spørsmål du måtte ha for å handle sikkert med kryptovaluta. Vi er transparente og ønsker å bidra til en trygg handel for alle våre kunder.

Image for post
Image for post

Norwegian Block Exchange (NBX) is a pioneering, forward-thinking and client-oriented Norwegian cryptocurrency exchange, custodian and payment system. Trade with us at nbx.com, follow us in Twitter or Facebook📲✔️

Disclaimer: Content provided does not constitute as financial advice.

Norwegian Block Exchange

Your Nordic-Born Partner in the Future of Wealth

NBX Editorial

Written by

NBX Editorial: The voice of the Norwegian Block Exchange, a pioneering cryptocurrency exchange & payments platform that’s dedicated to the tokenized future.

Norwegian Block Exchange

Norwegian Block Exchange (NBX) is a pioneering, truly Norwegian cryptocurrency exchange, custodian and a payment system. Sign up at https://nbx.com ✔️

NBX Editorial

Written by

NBX Editorial: The voice of the Norwegian Block Exchange, a pioneering cryptocurrency exchange & payments platform that’s dedicated to the tokenized future.

Norwegian Block Exchange

Norwegian Block Exchange (NBX) is a pioneering, truly Norwegian cryptocurrency exchange, custodian and a payment system. Sign up at https://nbx.com ✔️

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store