Reporting pro účetní firmy

Martin Plachý
Feb 27 · 3 min read

Účetních firem je v České republice celá spousta. Je to tradiční způsob outsourcingu účetních a daňových služeb, kterými se především malé a střední firmy a také podnikatelé vůbec nechtějí zabývat.

Ať už je způsob zpracování informací, dokladů a dat na denní bázi anebo dávkový, obvykle měsíční, všechny účetní firmy řeší způsob předávání a poskytování informací příslušné firmě. Firmám a podnikatelům začíná čím dál víc záležet na tom, jak na tom jsou v průběhu roku, kolik na čem vydělali či prodělali, a v dnešní době už obvyklé a tradiční postupy nestačí.

Mailem nebo jinak zasílané výkazy, tabulky, případně písemně psané informace už nenaplňují očekávání a začíná být velký zájem o přípravu pravidelných přehledů a analýz ekonomiky a obchodu. Druhým problémem předávání informací je potřeba účetní firmy přesvědčit majitele, manažera či jinou zodpovědnou osobu, aby se na výstupy podívali, zajímali se o ně a včas získali informaci a nepříznivém či naopak velmi příznivém vývoji ekonomiky a účetnictví. Znáte majitele firmy nebo manažera, případně podnikatele, který by se nezajímal o to, jak si průběžně vede? Jakou má marži na jednotlivých obchodních transakcích? Jaká je ekonomika zakázek, případně celkové činnosti apod?

Příprava podkladů, s anlýzami hospodaření, vývoje obratu, vývoje zákazníků, výrobků či regionů anebo detailní analýza vývoje nákladů a výnosů po logických skupinách za poslední roky, to jsou výstupy, které většina informačních systémů neposkytuje a ani je neumí. Pokud se bavíme o ERP Pohoda, Duel, Helios Red, Helios Orange a dalších, jednoduchá cesta v této oblasti neexistuje.

Také proto jsme vyvinuly Reporting Do Kapsy (www.reportingdokapsy.cz). Je to jednoduchý nástroj, který velmi snadno napojíte na váš informační systém a máte výstupy na denní bázi, dostupné komukoliv, koho nadefinujete. Takže například vytvoříte uživatele (majitel.firmy) pošlete mu přístup na reporting (obvykle firma.reportingdokapsy.cz) a pak už jenom na příslušné bázi (denní, měsíční) aktualizujete reporting, ve kterém je vidět celá řada pohledů, analýz a reportů (viz. www.reportingdokapsy.cz ).

ReportingDoKapsy umožňuje účetním firmám jednoduše a průběžně předávat práci při vedení účetnictví, zpracovávání prvotních dokumentů apod. Umožňuje jednoduše kontrolovat a spravovat informace svých klientů, upozorňovat obratem klienta na jakékoliv změny či neobvyklý vývoj. Umožňuje klientům rychlý náhled na základní vývoj firmy, její ekonomiku, obrat, vývoj obratu jednotlivých zákazníků, produktů apod., pohledávky a jejich strukturu, dlužníky atd. a to odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení.

Jeden z typických pohledů Reportingu Do Kapsy

Prostřednictívm ReportinguDoKapsy lze s klientem telefonicky projednávat příslušná čísla se společným pohledem na konkrétní skutečnost.

Vytvořené přehledy lze stiskem tlačítka exportovat do xls souborů a dále s nimi pracovat. Grafické výstupy, srovnání a vývoj jsou pro klienty mnohem srozumitelnější a přehlednější než obvyklé tabulky, výkazy nebo sestavy.

ReportingDoKapsy lze průběžně aktualizovat jednoduše každý den anebo naopak aktualizaci provádět až po dokončení určitých prací (měsíčně).

ReportingDoKapsy je cloudová služba velmi snadno dostupná, kterou jsme vám schopni zprovoznit do druhého dne. Instalace je v rámci programu RDK 2019 ZDARMA…. VYZKOUŠEJTE TO S NÁMI.

Martin Plachý

www.reportingdokapsy.cz

www.novacloud.cz

Martin Plachý

Written by

NOVACLOUD, s.r.o.

Firemní blog o cloudu, reportingu a aplikacích DoKapsy

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade