TestFlight Public Link ile beta testçileri kolayca davet et

Yunus Tek
Yunus Tek
May 27, 2019 · 3 min read

Apple, WWDC18'de açıklandığı gibi Testflight Public Beta Link’i kullanıma açtı.

Image for post
Image for post

Artık bir bağlantıyı paylaşarak, uygulamanızın beta testi için istediğiniz herkesi davet edebilirsiniz. Liste halinde testçilerin hesaplarını eklemenize gerek kalmadan sadece bağlantınızı her yerde paylaşın. Bu sayede testçilere Testflight uygulamasında bir davet sağlamış olacaksınız. Bir e-posta listesini yönetmeniz gerekmez ve testçiler anonim kalabilir.

Bağlantınızı etkinleştirmek için Admin veya App Manager olmanız gerekir.

Test linkleri 90 gün sonunda sona erer.

Bir defada en fazla 100 uygulama için testflight beta testini etkinleştirebilirsiniz.

En fazla 10.000 test uzmanını davet edebilirsiniz.

Harici testçileri davet ederseniz, teste başlamadan önce derlemenin beta uygulama incelemesi tarafından onaylanması gerekir.

Image for post
Image for post

Testflight Public Beta Link nasıl oluşturulur?

http://appstoreconnect.apple.com adresinden oturum açın ve aşağıdaki adımları izleyin.

Image for post
Image for post

Uygulama açıklaması ve geri bildirim e-postası gibi, uygulamanızla ilgili test bilgilerini girin. Uygulamanızı harici test cihazlarına (ekibinizin dışındaki kişilere) dağıtmayı planlıyorsanız buna ihtiyacınız olacak.

Build kodunuzu xcode veya uygulama yükleyici kullanarak yükleyin.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Dahili testçileri ekleyin, böylece dağıttığınız yapılara erişebilirler. Harici test cihazları için gruplar oluşturabilir, sonra bunlara belirli yapılar atayabilirsiniz. Grubunuza yapıları ekledikten sonra, uygulamanızı test etmek istediğiniz harici test cihazlarını (kuruluşunuz dışındaki 10.000 kişiye kadar) ekleyebilirsiniz.

Image for post
Image for post

Testçiler, ücretsiz Testflight uygulamasını cihazlarına yükler. Sonrasında, davetleri kabul etmek, uygulamanızı yüklemek, geri bildirim göndermek ve güncellemeleri almak için davet e-postalarını veya genel (public) bağlantıları kullanırlar. Testçiler uygulamanızı indirip yüklerler.

Oturum sayısı ve kilitlenme sayısı gibi uygulama mağazasında bağlantıdaki derleme durumunu ve metrikleri görüntüleyerek testçilerinizin etkileşimini ve uygulamanızın performansını izleyin. Ayrıca e-posta davetiyelerini henüz kabul etmemiş olan testçilere tekrar davetiye gönderebilirsiniz.

Test süresi boyunca sürekli olarak 1. adımda belirttiğiniz e-posta adresine gönderilen testçilerden gelen geri bildirimleri okuyun. Ayrıca, uygulamanızda iyileştirmeler yapın ve uygulamanızı uygulama mağazasına göndermeden önce tüm sorunlar çözülene kadar derlemeleri dağıtmaya devam edin.

https://developer.apple.com/news/?id=09262018a

NSIstanbul

A publication with content filled by NSIstanbul members

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store