The Body Of An American

Os meus benqueridos Pogues, do irrepetible Shane MacGowan, ofician este Irish Wake (Funeral Irlandés) En cada verso da canción apreciamos a súa filosofía. A tristura pola morte dun ser querido dá paso á alegría da festa para lembrar a súa presencia. Como o Delore’s Bar do Baltimore das escoitas (The wire) Por certo, aquí tamén as houbo, pero eran moito máis patéticas.

Boa finde, asaltedes, comades percebes ou montedes en bici…

https://youtu.be/q97IfBOIR5Q

https://www.youtube.com/watch?v=OLNeBXOs9oo

Like what you read? Give Daniel Oca González a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.