Ang pagsasama ng Oasis Network at MultiChain

Abiso Ligal: Ang artikulong ito ay aking pagsasalin bilang isang Ambassador ng Pilipinas sa Oasis Labs. Upang mabasa ang orihinal na nilalaman, bisitahin ang: Oasis Network integrates with Multichain

Ikinagagalak naming ipahayag na ang Multichain ay isinama sa Oasis Network. Ito ay ang syang pangwakas na Router sa web3 ang Mulitchain. Isang imprastraktura na binuo para sa mga arbitrary na cross-chain na pakikipag-ugnayan. Ang mga solusyon na pinaunlad ng Multichain ay nagpapahintulot sa halos lahat ng blockchain na mag-inter-operate. Mula ngayon, ang mga cross-chain na paglilipat ng limang ari-arian (ETH, WBTC, USDT, USDC, DAI) sa pagitan ng Oasis Network at Ethereum, at dalawang ari-arian (BUSD, BNB) sa pagitan ng Oasis Network at BSC ay magagamit sa Multichain https://app .multichain.org/#/router.

Mas maraming pang ari-arian ang susuportahan sa malapit na hinaharap!

ETH: 0xB44a9B6905aF7c801311e8F4E76932ee959c663C

WBTC: 0x5d9ab5522c64e1f6ef5e3627eccc093f56167818

USDC: 0x80a16016cc4a2e6a2caca8a4a498b1699ff0f844

USDT: 0x6aB6d61428fde76768D7b45D8BFeec19c6eF91A8

DAI: 0x2bf9b864cdc97b08b6d79ad4663e71b8ab65c45c

BUSD: 0x639A647fbe20b6c8ac19E48E2de44ea792c62c5C

BNB: 0xe3f5a90f9cb311505cd691a46596599aa1a0ad7d

Para sa isang libreng listahan sa Multichain: https://app.multichain.org/#/routerhttps://app.multichain.org/#/router

Tungkol sa Multichain:

Ang Multichain ay ang pangwakas na Router para sa web3. Isang imprastraktura na binuo para sa mga arbitrary na cross-chain na pakikipag-ugnayan.

Noong ika-20 ng Hulyo 2020 ang Multichain ay isinilang bilang Anyswap upang ibigay ang malinaw na pangangailangan ng iba’t iba at magkakaibang blockchain upang makipag-ugnayan sa isa’t isa. Ang bawat blockchain ay may sariling natatanging serbisyo na ibinibigay nito, sarili nitong komunidad, at sariling development ecosystem. Ang mga solusyon na binuo ng Multichain ay nagpapahintulot sa halos lahat ng blockchain na mag-inter-operate. Walang pagbabawal sa Ethereum tulad ng mga chain (hal. Binance Smart Chain), o iba’t ibang Layer 2 chain na nangangailangan ng kawakasan sa Ethereum (hal. Polygon), o isang network ng Parachains (hal. Moonbeam sa PolkaDot system), o mga uri ng Bitcoin ng chain (hal. Litecoin), o COSMOS chain (hal. Terra). Maaring pinagsama ang ito ngayon, o nasa kurso para sa pagsasama. Sa suporta para sa lahat ng ECDSA at EdDSA na naka-encrypt na chain, ang Multichain ay halos pangkalahatang naaangkop bilang isang interoperable na layer.

Nangunguna ang Multichain ngayon sa cross-chain field, na may mabilis na paglawak na pamilya ng mga chain (kasalukuyang 32). Napapanatili nito ang pangaraw-araw na dami ng higit sa $100 milyon, ang Kabuuang Halaga nito ay Naka-lock na lampas sa $7 bilyon, at ang libu-libong pang-araw-araw na gumagamit nito ay patunay sa kasikatan at seguridad nito.

Sundan ang Oasis Network: Website | Twitter | Telegram | Blog

--

--

Translation library made by members of the Oasis Foundation community. Library ng pagsasalin ay ginawa ng mga miyembro ng pamayanan ng Oasis Foundation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store