Dei Nynorske Festspela — Direkte fra Oslo

Chris-Håvard Berge
Aug 28 · 2 min read
Image for post
Image for post
Foto: Åge Staurset

I juni gikk Dei Nynorske Festspela av stabelen, og for året ble det selvsagt “Dei Digitale Festspela”, arrangert av Aasentunet i Ørsta. Med studio i Oslo produserte Oclin to direktesendinger 12. og 13. juni til streamingplattformen ViErLive.

Fra et leid studio i Oslo rigget vi opp for direktesendt “talkshow” med Stein Versto og Odd Nordstoga i lag med programvert Finn Tokvam 12. juni, og konsert medIne Hoem og faren Edvard Hoem 13. juni.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Atle har stålkontroll på regien (til venstre), og Chris-Håvard styrer teknikken (til høyre).

Streamingen gikk for seg på en relativt ny plattform, ViErLive, som våknet til live i starten av våren. Plattformen skiller seg ut fra de tradisjonelle med muligheten for å kunne selge billetter til direktesendinger før og under sendingen.

Image for post
Image for post
Ine Hoem under sin direktesendte konsert på ViErLive.

Med en god miks av innleide frilansere, teknikk og lys ble det to strålende sendinger fra Oslo. Takk til Olav og Nynorsksenteret for artig produksjon!

Oclin er et produksjonsselskap / kreativt byrå med base i…

Chris-Håvard Berge

Written by

Bergenser bosatt i Oslo, og driver Oclin AS til daglig. Arbeider med film, utvikling og liveproduksjon. Glad i teknologi og reise! chb@oclin.no / +47 473 24 204

Oclin

Oclin er et produksjonsselskap / kreativt byrå med base i Volda, og kontor i Oslo. Vi jobber daglig med noen av Norges råeste merkevarer!

Chris-Håvard Berge

Written by

Bergenser bosatt i Oslo, og driver Oclin AS til daglig. Arbeider med film, utvikling og liveproduksjon. Glad i teknologi og reise! chb@oclin.no / +47 473 24 204

Oclin

Oclin er et produksjonsselskap / kreativt byrå med base i Volda, og kontor i Oslo. Vi jobber daglig med noen av Norges råeste merkevarer!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store