Det tok 5 år, men her er Oclin Podcast!

Image for post
Image for post

Vi har sagt at vi skal starte podcast siden vi startet Oclin i februar 2016. I januar og februar 2020 gjorde vi et forsøk, og spilte inn 3 epsioder. Så ble ikke 2020 helt som forventet, og episodene var plutselig ikke helt relevante lenger.

Men nå prøver vi igjen, med ny plan, og ny form. Kortere episoder, hyppigere innspillinger, og ingen klipping. Forhåpentligvis begynner vi å streame innspillingene live også!

Oclin

Oclin er et produksjonsselskap / kreativt byrå med base i…

Chris-Håvard Berge

Written by

Bergenser bosatt i Oslo, og driver Oclin AS til daglig. Arbeider med film, utvikling og liveproduksjon. Glad i teknologi og reise! chb@oclin.no / +47 473 24 204

Oclin

Oclin

Oclin er et produksjonsselskap / kreativt byrå med base i Volda, og kontor i Oslo. Vi jobber daglig med noen av Norges råeste merkevarer!

Chris-Håvard Berge

Written by

Bergenser bosatt i Oslo, og driver Oclin AS til daglig. Arbeider med film, utvikling og liveproduksjon. Glad i teknologi og reise! chb@oclin.no / +47 473 24 204

Oclin

Oclin

Oclin er et produksjonsselskap / kreativt byrå med base i Volda, og kontor i Oslo. Vi jobber daglig med noen av Norges råeste merkevarer!

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store