Dette må ein YouTube-kanal innehalde!

Atle Vasbotn Remmereit
Feb 13 · 2 min read

I den ferske podcasten frå Oclin hadde vi med sjølvaste Maren Aas Nakken i Splay One. I 2020 hadde dei 234 millionar visningar blant innhaldsprodusentane i Splay-familien. Høyr meir om Maren, Splay og YouTube i podcasten vår!

Hør podcasten: Spotify/Itunes (Sjå den på YT litt lenger nede her)

Oclin og YouTube

Vi har bretta opp armane i 2021. Før jul hadde vi strategisamling der vi bestemte oss for å gjere alt vi har snakka om sidan oppstarten i 2016. Podcast, blogg og generelt meir innhald om oss sjølve. Vi er godt i gang og kjem til å poste masse i tida som kjem. YouTube-kanalen vår skal vekse. No har vi mange kundar som skal ha YT-innhald og dette er noko vi finn stor glede i å produsere då vi ser kor godt det treff målgruppa. Det hjelp oss i å bli betre for kundane vore når vi sjølve øvar oss på eigenproduksjon. Skriv til oss om du er nysgjerrig på dette. hello@oclin.no

Oclin Podcast med gjest Maren Aas Nakken i Splay!

Vi var ikkje klar over at dagen vi spelte inn episoda var 5 årsdagen til Oclin!

Spaltene!

Dingsen Chris-Håvard omtalte denne gang var LiveU Solo! Les meir om den av klikke på denne teksta. Denne dingsen har vi nytta veldig mykje siste året og meir skal det bli!

Torstein sitt tips på FølgeFredag finn du på YouTube av klikke på denne teksta. Du finn dei også på Instagram av klikke her.

Framsnakk denne gang gjekk til dei som krediterer riktig. Aviser, byrå, bedrifter osv som krediterer med “Foto: Privat” er berre trist. Derfor gir vi ein hyllest til dei som er flinke å kreditere riktig! Både foto og film.

Image for post
Image for post

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store