Digital Innovasjonsfestival

11–12. november 2020 gikk Innovasjonsfestivalen i Åndalsnes av stabelen, og Oclin var tilstede for å hjelpe til med å gjennomføre en digital variant!

Image for post
Image for post
Chris-Håvard i aksjon. Foto: Tone Molnes

2020, året hvor digitaliseringen skjøt fart som aldri før. Å arrangerere en festival og samle mennesker er ikke lett. Innovasjonsfestivalen gikk for en heldigital løsning, med et studio i Åndalsnes, hvor det egentlig skulle vært samlet flere hundre deltakere.

Lokale foredragsholdere og innledere leverte sine presentasjoner fra studio, og via seperat studio i Oslo hentet vi inn foredragsholdere fra Østlandet. Her leverte vi toveis-kommunikasjon mellom programvert i Studio Åndalsnes og foredragsholder i Studio Oslo.

I tillegg hadde vi med oss foredragsholdere fra både Trondheim, Oslo, Danmark og England via Teams. For å få presentasjoner og videoinnhold fra foredragsholdere i høyest mulig kvalitet, ble alt avviklet lokalt fra studio i Åndalsnes, og fjernstyrt av foredragsholderne selv, via vårt verktøy Oclin Webtalk (kan leses mer om her!).

Regi og studio (og Ole Herman, lydmann). Foto: Oclin

Hele festivalen ble direktesendt på plattformen MyOnvent, og bestod av en hovedsal (auditorium) som var hovedstudio i Åndalsnes hvor alle plenum/felles-sesjonene foregikk, og seperate Zoom-rom hvor parallellsesjoner foregikk som Innovasjonsfestivalen selv styrte og administrerte.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Regi sett fra studio, lydmann Ole Herman, og remotekamera fra BirdDog. Foto: Oclin

Med oss av teknikk hadde vi 3 stk fjernstyrte BirdDog P200 kameraer i studio for alt av studiobilder. Studioet hadde to ulike settinger, hvor det bare var å panorere kameraene til enten høyre eller venstre. Via to skjermer fikk også bedde studio-posisjonene mulighet til å se sendingen, og se hvem de snakket med når eksterne gjester var med direkte.

Image for post
Image for post
Fokusert gjeng. Fra venstre: Ole Herman, Chris-Håvard og Andreas, det tekniske crewet. Foto: Tone Molnes

Et konsentrert tekniker-team utsendt fra Oclin, med Chris-Håvard i midten på regi/teknikk, Ole Herman til venstre på lyd, og Andreas til høyre på teknikk/regi.

I tillegg til liveleveransen leverte vi også en klippet aftermovie av festivalen i etterkant, basert på opptakene fra alle parallellsesjonene og bolkene fra studio Oslo og Åndalsnes.

Offisiell aftermovie for Innovasjonsfestivalen, produsert av Oclin.

Sjekk gjerne ut Innovasjonsfestivalen på Facebook!

Oclin

Oclin er et produksjonsselskap / kreativt byrå med base i…

Chris-Håvard Berge

Written by

Bergenser bosatt i Oslo, og driver Oclin AS til daglig. Arbeider med film, utvikling og liveproduksjon. Glad i teknologi og reise! chb@oclin.no / +47 473 24 204

Oclin

Oclin

Oclin er et produksjonsselskap / kreativt byrå med base i Volda, og kontor i Oslo. Vi jobber daglig med noen av Norges råeste merkevarer!

Chris-Håvard Berge

Written by

Bergenser bosatt i Oslo, og driver Oclin AS til daglig. Arbeider med film, utvikling og liveproduksjon. Glad i teknologi og reise! chb@oclin.no / +47 473 24 204

Oclin

Oclin

Oclin er et produksjonsselskap / kreativt byrå med base i Volda, og kontor i Oslo. Vi jobber daglig med noen av Norges råeste merkevarer!

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store