Hurra for oss!

Atle Vasbotn Remmereit
Feb 22 · 1 min read

Oclin markerete 5 årsdagen sin med litt mimring i siste podcast. Vi kunne sikkert prata i dagesvis og skulle sjølvsagt hatt ein stor fest, men det for vi ta seinare. Alle med Oclin-koppar bør samlast for felles kaffe til sommaren kanskje?

Hør podcasten: Spotify/Itunes (Sjå den på YT litt lenger nede her)

Image for post
Image for post
Hipp hipp!

Spaltene!

Denne gongen anbefalte Torstein å følge Oclin sin YouTube-kanal. Der har vi blant anna publisert vår første vlog. Klikk deg inn å sjå den no (etter du har høyrt podcasten)! Vi satsar på å dele mykje her i framover.

Chris-Håvard anbefalte denne dingsen: DECIMATOR! Sjå meir her.

Og det var på sin plass at Framsnakk i dag gjekk til vore kjære fruer. Som har haldt ut med oss i all den tida vi har vore fråværande. Det er godt å ha støttespelarar på heimebane når ein har valgt å skape sin eigen arbeidsplass. Dokke fortjener alle julebord, firmafestar og det som måtte vere av goder!

Bursdagscast

Oclin

Oclin er et kreativt produksjonsselskap som leverer innhold til alle plattformer.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store