Med Crafter til å produsere

Chris-Håvard Berge
Feb 7 · 5 min read

Noe av det jeg har drømt om siden februar 2016 (Oclin´s oppstart) har vært å bygge en egen produksjonsbil. I sommer kom drømmen nærmere enn noen gang når Oclin kjøpte sine to første biler, en Volkswagen Transporter og en Volkswagen Crafter.

Fra min tid i VGTV var jeg og kollega Patrik så heldige at vi fikk bygge verdens råeste Mazda CX5. Et beist av en produksjonsbil, med batteribank, forsetet byttet ut med et rack med utstyr, satelitt på taket, og et urørt bagasjerom for utstyr. Det er ingen løgn at vi var to stolte 23 åringer i Amsterdam når selveste LiveU stilte bilen stolt ut på deres stand på IBC, Europas største konferanse/messe for broadcast-utstyr.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
VGTV sin Mazda CX5.

VGTV sin Mazda ble bygget hos Handicare i Drammen, en gjeng som virkelig beviste at de kan ombygg. Ut av navnet er det vel primært handicap-ombygging og tilrettelegging de driver med, men også mye uttrykningskjøretøy og spesialkjøretøy for det offentlige.

Med andre ord, det var ingen tvil om hvem jeg skulle kontakte for å gjøre noen sprell med Crafteren vår. Planen var forsåvidt enkel. Skrivebord på langsiden bak, med 3 dedikerte sitteplasser. Kabelgjennomføring i bakdør. Platting på taket. Og viktigst, en solid batteriløsning for å kunne gjennomføre direktesendinger fra hvor som helst uten strømtilgang. Og for å toppe det hele, solcellepanel på taket for konstant lading og for å sørge for at bilen til enhver tid er fulladet og klar for nye oppdrag!

Image for post

Fredag 13. november ble Crafteren levert til Drammen, tømt for utstyr og klar.

Image for post
Image for post

Onsdag 18. november var de godt i gang, og skrivebordet var oppe, og skjermene montert.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Fredag 20. november var bilen ferdig hos Handicare og klar til henting!

Image for post
Image for post
Image for post

Påflølgende helg og uke gikk med til å kable opp skjermer, høyttalere, nettverk og montering av teknisk utstyr.

Allerede mandag 23. november ble første liveproduksjon gjennomført fra bilen, avvikling av XQuiz for X2 Festivalen. Via 4G-routeren som gir nett til alt i bilen, hentet vi inn 3 quizmastere fra ulike deler i landet, og avviklet digital quiz via vårt selvutviklede quiz-system som ble laget i vår. En litt over 2 timer lang stream, med over 100 quiz-deltakere.

Image for post
Image for post
Image for post

Og omsider, i februar 2021 har vi fått tatt ordentlige bilder av hvor rå denne bilen har blitt!

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Dette blir en bil som skal følge oss og få lov til å gjøre mye gøy de neste årene. Hva er mulighetene? Vi kan produsere live videoinnhold fra hvor som helst i landet, uten behov for strøm. Eksempelvis en 3-kamera liveproduksjon fra havgapet eller fjellheimen. Via vår 4G-sender (LiveU) med 4 sim-kort som blir sammenslått kommer vi oss på luften stort sett uten problemer (takk til Norge for fantastisk mobilnett).

For å ikke snakke om et fantatsisk mobilt kontor, med internett og strøm tilgjengelig hvor enn vi måtte befinne oss.

Takk til Handicare og gjengen der i Drammen for fantastisk leveranse!

Image for post
Lykkelig tekniker i sitt nye portable kontor.

Så om du har en kul eller en artig idé, vi er klar for å bistå! Chris-Håvard er klar for å bistå, og du når han på +47 47324204 eller chb@oclin.no!

Og vil du lese mer om bilen, sjekk ut https://oclin.no/crafter/

Oclin

Oclin er et kreativt produksjonsselskap som leverer innhold til alle plattformer.

Chris-Håvard Berge

Written by

Bergenser bosatt i Oslo, og driver Oclin AS til daglig. Arbeider med film, utvikling og liveproduksjon. Glad i teknologi og reise! chb@oclin.no / +47 473 24 204

Oclin

Oclin

Oclin er et kreativt produksjonsselskap som leverer innhold til alle plattformer.

Chris-Håvard Berge

Written by

Bergenser bosatt i Oslo, og driver Oclin AS til daglig. Arbeider med film, utvikling og liveproduksjon. Glad i teknologi og reise! chb@oclin.no / +47 473 24 204

Oclin

Oclin

Oclin er et kreativt produksjonsselskap som leverer innhold til alle plattformer.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store