Kako je bitno postalo hitno — u brojkama

U posljednjih godinu dana, u svim parlamentima BiH 35% zakona usvojeno je po hitnim ili skraćenim procedurama, tj. bez javnih rasprava o tim zakonima.

Like what you read? Give Odgovorna agenda a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.