LEDIG STILLING: Senior utvikler

OfflinePal
Jun 4, 2018 · 2 min read

Vi søker en særdeles dyktig og engasjert utvikler som ønsker å være med på reisen med å skape en av de mest spennende og nyttige tjenestene man kan tenke seg.

All utvikling skjer i moderne Javascript, Dart og liknende— på den mest moderne teknologi-stacken som finnes.

Noen stikkord til stillingen er Google Firebase, Cloud Functions, Machine Learning, Dart, Flutter, Git, Slack, Asana og Algolia.

Er du en erfaren utvikler som liker å jobbe med likesinnede og som har større ambisjoner som utvikler enn å bare skrive kode og se den “forsvinne” — da er jobben som utvikler i OfflinePal drømmejobben.

>> Les hele stillingsannonsen her

Hva er OfflinePal?

OfflinePal er den nye store aktivitetstjenesten som samler og strukturer alle landets aktiviteter, fra kino og konserter til fjellturer og hjemmeaktiviteter. OfflinePal finner passende aktiviteter til den enkelte brukeren ved hjelp av avansert ML, AI og DL.

Vår native Android- og iOS-app, utviklet i Dart og Google Flutter.

OfflinePal er norsk-utviklet og lanseres som app for iOS og Android samt webversjon. Tjenesten bygges på Google sin infrastruktur, og OfflinePal er tatt inn i varmen hos Google for måten den bruker den aller nyeste teknologien fra
programvare-giganten.

OfflinePal har pr mai 2018 sju personer engasjert i utviklingen av tjenesten, og søker nå etter flere kloke og engasjerte hoder som kan være med og bygge opp det neste store tech-eventuret, her i Norge.

Spørsmål eller klar for å sende inn søknad?

Har du spørsmål til stillingen eller ønsker å sende inn en søknad? Send en epost til work@offlinepal.com.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store