Bahçelievler Müşterek Mutfak Projesi

Nov 15, 2018 · 2 min read

Bahçelievler Mahallesi

Varlık Temelli Yerel Sürdürülebilir Kalkınmaya ve Değer Üretimine odaklanan Ogliv, pilot bölge olarak seçilen Üsküdar Bahçelievler Mahallesi’nde hayata geçireceği Bahçelievler Müşterek Mutfak Atölyesi ile kalkındırmayı hedefliyor. Proje bu mutfak sayesinde mahalle halkının güvenli ve sağlıklı gıdaya kolayca ulaşmasını hedefliyor. Ogliv’in desteği ile bu mutfakta alanında uzman bir eğitmen öncülüğünde üretilen sağlıklı yiyecekler yerel ve küresel pazarlarda satışa sunulacak. Müşterek Mutfak Atölyesi mahalle sakinlerinin sağlıklı ürünlere erişimini kolaylaştırırken, mahallede sürdürülebilir bir değer de yaratacak. Gelin, Ogliv Bahçelievler Müşterek Mutfak Projesi’nin iş planına göz atalım.

1.1 Problem

Kırsal bölgelerde Gıda Güvenliği üzerine yapılan bir araştırmaya göre, kadınların yarıdan fazla bir bölümü (%61.80) gıda güvenliği kavramını daha önce duymamıştır. Kadınların gelir ve eğitim düzeyleri ile gıda güvenliği bilinç düzeyleri arasında yüksek derecede bir ilişki belirlenmiştir. Kadınların eğitim ve gelir düzeyleri arttıkça satın aldıkları gıda ürünlerinin güvenliğinin ve bilinç düzeylerinin de arttığı gözlemlenmiştir.

Üstelik şehirleşmenin artmasıyla birlikte insanlar kendi yiyeceklerini üretme kültürüne gün geçtikçe uzaklaşmaktadır. Gıda Sanayinde Endüstriyelleşme ile insanlar ev yemeklerine bile hazır üretim tercih etmekte sağlıklı beslenmeden hızlıca uzaklaşmaktadırlar.

1.2 Çözüm

Mahallelerde kurulan Müşterek Mutfaklar ile insanlar güvenli ve sağlıklı gıda üretimini öğrenirken aynı zamanda sağlıklı beslenme bilinci de kazanacaktır. Müşterek mutfakların kaliteli hammaddeye ulaşımı Ogliv desteği ile kolaylaştırılacak ve yeni nesil beslenme bilinci ile sağlıklı gıda üretimi her mahallede yaygınlaşacaktır.

Aynı zamanda mahallede bulunan kadınlara istihtam sağlayacak olan bu mutfaklarda üretilen sağlıklı gıda Ogliv Pazarlama ve Markalaşma desteği ile bölge halkı kadınlarının gelir kaynaklarını arttırması sağlanacaktır.İlerleyen süreçte artan ürün çeşidi ve sayısı ile birlikte mahalle sakinleri tarafından bölgede bir Sağlıklı Gıda Marketi kuralacaktır. Böylece gelir kaynağını sürdürülebilir hale getiren bölge halkı, kalkınmanın en önemli adımlarından birini atmış olacaktır.

1.3 Pazar

Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlıklı yaşam trendi giderek yayılıyor. Obezite, kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, kanser gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların giderek artması ve bu hastalıkların beslenme ve sağlıklı yaşam tarzları ile ilişkisinin ortaya konulması sonucunda sağlıklı beslenme ve hareketli bir yaşam sürme konuları daha çok önem kazanıyor.

Kurulan Müşterek Mutfak ile bu bölgedeki kadınlar güvenli ve sağlıklı gıda üretme ve tüketme konusunda bilinçlendirilecek ve bu proje ile halk sağlığını arttırmakla beraber bölge halkına sürdürülebilir bir gelir kaynağı sunulacaktır.

1.4 Finansal Durum

Bahçelievler Müşterek Mutfak Kurulum Maliyeti:

Toplam Maliyet: 350.000 TL

Ogliv

Eşitlikçi, sürdürülebilir ve paylaşımcı kalkınmayı dünyanın her köşesine taşıyacağız.

  Ogliv Team

  Written by

  Ogliv

  Ogliv

  Eşitlikçi, sürdürülebilir ve paylaşımcı kalkınmayı dünyanın her köşesine taşıyacağız.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade