Kınık Çömlekçiliğini Geliştirme Merkezi

Nov 15, 2018 · 2 min read

Bilecik Pazaryeri İlçesi

İsmail Tekin Bilecik Pazaryeri’nin Kınık Köyü’nde yaşayan yerel bir üretici ve girişimcidir. Bölgesine yeni değerler katmak isteyen Tekin amacı doğrultusunda ve araştırmaları neticesinde Ogliv’le tanışmış ve bölgesel kalkınmanın mahallesindeki öncüsü olmuştur.

Yapılan araştırmalar doğrultusunda Bölgenin müşterek varlığı Kınık Çömleği olarak seçilmiştir. Bunun nedeni Kınık Köyü ve çevresinde sarı renkteki demir oksit bileşimli killi toprağın son derece kaliteli olmasıdır. Kaliteli seramik için en önemli unsur olan fildişi tonundaki fon astarının en kusursuz şekilde uygulanabildiği çamurun Kınık Köyü topraklarında olması da Kınık çömleklerine ayrı bir değer katmaktadır. Bölgeye özel ‘akıtma deseni’ ise Kınık çömleklerinin imzası niteliğinde olup gelecek nesillere taşınması gereken özel bir metot ve gelenek olarak kabul edilmektedir.

Proje

493 nüfuslu bir yerleşim yeri olan Kınık Köyü, geçim kaynağı açısından çeşitliliğe sahip değildir. Sadece çömlekçilik yaparak gelir elde eden bölge halkı, ekonomik anlamda kırılgan şartlara sahiptir Topraktan kül tablası, tuzluk, güveç, mumluk gibi eşyalar yapıp satarak geçimlerini sağlayan Kınık Köyü halkı, İsmail Tekin’in Ogliv’in desteği ile birlikte açacağı Kınık Çömlekçiliğini Geliştirme Merkezi sayesinde Bölgenin “müşterek varlığı” olan Kınık Çömlekçiliği’ ni yaşatma ve tanıtma imkanına kavuşacaktır.

Gerçekleşecek bu tanıtım sürecini desteklemek için Merkezde, Ar-Ge laboratuvarı, tasarım atölyesi, müze ve satış salonlarına yer verilecektir. Böylece aynı varlık üzerinden farklı gelir kaynaklarına kavuşan bölge halkının, ekonomik anlamda kalkınması gerçekleşecektir.

Doğru tasarım, üretim ve iletişimle Kınık Çömleği’ nin bölgede turizm potansiyeli oluşturabileceği ve bölge halkına ek gelir getireceği düşünülmektedir. Diğer sanat köyleri ve sanatçılar ile iş birliği yaparak Kınık Köyü’nün markalaşmasını sağlamak, bölge turizmi için gereklidir.

Projenin Geldiği Son Nokta

2019 Mayıs ayında açılması planlanan Kınık Çömlekçiliğini Geliştirme Merkezi çalışmaları sürmektedir.

2018 yılı Ekim ayında ilk tasarım ürünleri Ogliv’e gelmiş ve satışı online olarak başlamıştır. Destek vermek için www.ogliv.com adresinden mağazayı ziyaret edebilirsiniz.

Bu yıl başarılı tasarımlarla üretim yapmak isteyen Kınık yerel üreticisi kreatif tasarımcılar arayışında.

İsmail Tekin Ogliv ile iş birliği ve gönül birliği yapmış ve bölgesel kalkınma adına öncü olmuş bölgesine büyük bir değer kazandırmış bir girişimcidir. Hala Ogliv’den her konuda danışmanlık almaktadır.

Ogliv ekibi olarak bu büyük mücadeleye katılıp kendi bölgesini kalkındırmak için çalışan İsmail Tekin’i tebrik eder başarılarının devamını dileriz..

Başvur! Bölgenin Kalkınma Hikayesine öncü ol..

Ogliv

Eşitlikçi, sürdürülebilir ve paylaşımcı kalkınmayı dünyanın her köşesine taşıyacağız.

  Ogliv Team

  Written by

  Ogliv

  Ogliv

  Eşitlikçi, sürdürülebilir ve paylaşımcı kalkınmayı dünyanın her köşesine taşıyacağız.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade