Передісторія Реінтех

Oleksandr Bondar
Nov 29, 2018 · 2 min read

Після запуску reintech.io ми отримали багато питань, одне з них:

Звідки з’явився проект? Чи є у вас щось більше, ніж гарний лендінг?

Постараюсь детально відповісти.

Починаючи з 2006 року, я працюю з клієнтами напряму. В різні періоди це був фріланс чи власні аутсорс-компанії. З 2013 року — компанія Верталаб.

З весни 2018 року ми з партнером почали думати над варіантами розвитку бізнесу і всі перспективи, які ми могли придумати — виглядали слабо. Ми були прибутковими, виросли до 20 людей в команді і подальший ріст відбувався повільно. Водночас ми були такі ж самі, як тисячі інших компаній в Україні і я не міг назвати якусь одну, на яку хотілось би рівнятись.

Ми вирішили постаратись бути об’єктивними, і проаналізувати галузь, світові тенденції і ще раз переосмислити ринок аутсорсу з самого початку. Так я опублікував статтю і декілька топіків на форумі dou.

В рамках нашого дослідження ринку, ми провели очні зустрічі у Львові і Києві, щоб зрозуміти реальні потреби програмістів.

Ми побачили, що великі компанії змушені будувати розподілені команди і працювати з розробниками віддалено. Дуже часто, причиною найму програмістів зі Східної Європи вже не є ціна, а саме їх наявність.

В результаті виходило, що нашими основними клієнтами є програмісти, а не клієнти на програмістів. Це далось не легко, але коли ми прийняли цю думку — все стало на свої місця і ми чітко побачили, що треба робити.

Взявши це все до уваги, ми вирішили запропонувати обидвом сторонам те, що їм потрібно.

Так сформувалась ідея Реінтех — платформа для досвідчених розробників, де вони знаходять віддалену роботу за рейтами, по яких наші компанії вже продають послуги аутстафу, це $30–$50/год.

За попередні 5 років ми написали ряд інструментів, які полегшують нашу роботу. Це власна система обліку часу, де за роки роботи зазвітовано більше 125 тисяч годин, система автоматизованого менеджменту інвойсів та виплат програмістам.

Для клієнтів розробили зручний інструмент аналізу звітів, що дозволяє бачити як і скільки витрачається часу на конкретну задачу.

За роки роботи в аутсорсі, в додаток до розроблених інструментів, ми сформували чітке розуміння потреб нашого клієнта. Всі ці знання та досвід ми використовуємо в роботі над новим продуктом. Сайт reintech.io є не тільки гарним лендінгом — всередині це повноцінний маркетплейс для програмістів і клієнтів.

Прошу ставити додаткові питання в коментарях чи на пошту sasha@reintech.io, із задоволенням відповім чи вступлю в дискусію.

Телеграм канал t.me/reintech
Інстаграм: kiosan1
Youtube канал

Блог інженера

Про життя і бізнес

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store