Om OMD Danmark

OMD Danmark
Feb 3 · 3 min read

OMD er et Marketing Performance Agency, der hjælper virksomheder med at udnytte deres kommercielle potentiale. Det betyder, at vores ambition er at hjælpe andre med at få succes med deres forretning frem for blot at afvikle reklamekampagner. Vores fokus er at medvirke til at skabe så stor markedseffekt som overhovedet muligt. Af samme årsag er det OMDs mission at tilføre maksimal værdi i samarbejdsrelationen, sådan at vores partnere oplever, at det er en konkurrencemæssig fordel at samarbejde med os.

Step-change i marketing performance

I dag har marketing langt bedre forudsætninger for at bidrage direkte til virksomhedens økonomiske fremdrift. Evnen til at kortlægge forbrugernes berøringspunkter med virksomhederne, og til at udnytte alle de databerigede markedsføringsmuligheder, er den store konkurrenceparameter. På vores side arbejder vi derfor kontinuerligt med at udvikle OMDs kompetencer og rådgivning, for at omsætte denne udvikling til muligheder og forretningsmæssig fremdrift for de virksomheder vi arbejder for.

Vi ser det som vores primære opgave at bidrage til at udvikle og optimere virksomhedernes forretning gennem hele værdikæden fra kendskab til køb, og til genkøb. Som både kommunikations- og distributionskanal, muliggør det digitale domæne en langt mere forretningsfokuseret optimering, og i dag hjælper vi virksomheder til at udvikle, optimere og binde hele kundeoplevelsen sammen på tværs af både fysiske og digitale kontaktpunkter.

Uvildig og evidensbaseret rådgivning

Alle OMDs kompetencer og rådgivning er gearet til at skabe forretningsmæssig fremdrift for de virksomheder, vi arbejder for. Vi har et benhårdt fokus på at levere integreret strategisk marketing-, kommunikations- og medierådgivning, som sikrer den solide indsigtsbaserede OG effektfulde marketingtilgang. Vores erfaring er, at den integrerede relation, hvor vi arbejder som en virtuel forlængelse af virksomheden, giver et langt større afkast af marketinginvesteringen, og de bedste forudsætninger for bringe marketingarbejdet til det højeste niveau. Derfor arbejder vi også uvildigt og transparent i alle dele af værdikæden, og det er vores fornemmeste ambition i ethvert af vores samarbejder at hjælpe til at udnytte det kommercielle potentiale gennem fokuseret marketinginnovation.

En af vores kerneydelser i samarbejdet med virksomhederne er at hjælpe dem til at omstille sig til den digitale virkelighed. Det gør vi ved transformere og optimere salgs- og markedsføringsarbejdet på alle digitale og fysiske platforme, med aktivering af alle relevante data og relevant digitalt indhold, og ved at etablere beslutningsstøttesystemer, som sikrer en optimal anvendelse og behandling af alle til enhver tid tilgængelige data med henblik på agil forretningsoptimering.

Anerkendt og professionel tilgang

Vi er bredt anerkendt i markedet for at være dygtige til at skabe step-change i marketing performance for de partnere, vi samarbejder med . MyImage-analysen — der er Danmarks absolut største og mest robuste marketinganalyse — afdækker danske marketingansvarliges kendskab til, tilfredshed med, præference for og vurdering af danske bureauers image. I analysen er OMD 17 ud af 22 mulige gange kåret som Danmarks stærkeste mediebureaubrand. I Bureaubiz’ opgørelse over Danmarks mest prisvindende mediebureauer, er OMD ligeledes det suverænt mest prisvindende de sidste 10 år.

Vi motiveres af at gøre en kommerciel forskel for de virksomheder, som vi arbejder for. Tøv ikke med at tage kontakt til os, hvis din virksomhed også ønsker det bedste afsæt til sammen at tænke og udvikle nye marketing-tanker, som andre kan lade sig inspirere af. Der er alle muligheder for sammen at skabe nye standarder, så vi kan udkonkurrere dem, som hænger fast i gamle strukturer og vaner fra før verden blev digitaliseret.

OMD Dive

OMD Danmarks perspektiver på forretning, marketing, kommunikation og medier. Vi hylder Epikurs pragmatiske slogan: “Den rådgivning, der ikke har lindret nogen lidelse, er falsk”.

OMD Danmark

Written by

Marketing Performance Agency, der hjælper virksomheder med at udnytte deres kommercielle potentiale.

OMD Dive

OMD Dive

OMD Danmarks perspektiver på forretning, marketing, kommunikation og medier. Vi hylder Epikurs pragmatiske slogan: “Den rådgivning, der ikke har lindret nogen lidelse, er falsk”.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade