Image for post
Image for post
„Čtení v díře“ autorské čtení Daniely Grohové za doprovodu akordeonu Tomáše Maška

Jinčí čin 2017

off program festivalu Jičín město pohádky

Ondřej Vraštil
Oct 14, 2017 · 3 min read
Image for post
Image for post
Přednáška projektu Ke kořenům o alternativním způsobu pohřbívání
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Tomáš Hrubiš
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Příprava performance s prezentací výsledků ankety o podobě nádraží
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
kapela Gurun Gurun
Image for post
Image for post
divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
divadelní představení PET(m)use
Image for post
Image for post
divadelní představení Bremen Calling
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
v pozadí tradiční ohňostroj hlavního programu
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Ondřej Vraštil — zápisky fotografa

Podívejte se na to, jak vidím svět okolo sebe.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store