Image for post
Image for post

Zahájení Malé inventury Jičín 2017

Ondřej Vraštil
Oct 11, 2017 · 2 min read

Jako už po několikáte proběhla ve Valdštejnské lodžii přehlídka nového divadla s názvem „Malá inventura“. Bohužel jsem mohl shlédnout jen slavnostní zahájení, to bylo ale jako vždy impozantní audiovizuální zážitek.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Ondřej Vraštil — zápisky fotografa

Podívejte se na to, jak vidím svět okolo sebe.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store