Anyone can publish on Medium per our Policies, but we don’t fact-check every story. For more info about the coronavirus, see cdc.gov.

Corona Virüsü (COVID-19) Süreci Çocuğumun Psikolojisine Zarar Verebilir mi?

Zeynep Bengisu Cetin
Mar 27 · 3 min read

Virüsün getirdiği travmatik dönemi çocukların sağlıklı atlatmasını sağlayacak ebeveyn rehberi

Image for post
Image for post
İllüstrasyon: Melike Çıtak. 26 Mart 2020.

Virüsün yarattığı koşullar çocuklarımızın evden öğretim görmelerinin başlamasına sebep oldu. Çocuklar alışık oldukları okul düzeninden ve belki de tam olarak anlamlandıramadıkları etraflarında dönüp duran kargaşadan dolayı olumsuz etkilenebilirler.

Evden adımımızı dışarı atamadığımız bu koşullarda çocuklarımızın eğitimsel ve psikolojik destek alması oldukça zor. Bütün kontrol siz değerli anne babalarımızda. Bu aşamada çocuklarımızın geleceğini ve sağlığını korumamız için anne babalara büyük görev düşmektedir.

Çocuğunuzun bu süreci psikolojik olarak sağlıklı atlatması için anne baba olarak yapabilecekleriniz:

Virüsle İlgili Öğrendikleri Bilgileri Kontrol Edin

Bazı anne babalar olayları büyütmemek için çocuklarının yanında virüsten pek bahsetmemektedirler. Halbuki, aslında ebeveynleri olarak çocuklarımızın bizden gelen açıklamaya ihtiyaçları var. Etrafta virüsle ilgili çok fazla bilgi kirliliği var. Çocuklarınıza doğru ve güvenilir bilgiler aktarmak anne baba olarak göreviniz olmalı.

1) Bu konuda öncelikle çocuğunuz ve kendiniz için virüsle ilgili güvenilir kaynakları (Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), Akıl Sağlığı Vakfı (MHF) ve Amerikan Psikoloji Birliği (APA)… vb.) araştırarak çocuğunuzun yaşını göz önünde bulundurarak neleri bilmesi gerektiğine karar verin.

2) Ardından çocuğunuza ne bildiğini sorun. Eğer çocuğunuz önceden yanlış bir bilgi edindiyse doğrusunu öğretmeniz gerekir.

3) Son olarak çocuğunuzun bilmesi gereken şeyleri ve bu durumda alınması gereken önlemleri çocuğunuzda kaygı yaratmadan ona açıklamaya özen gösterin.

Çocuklar önlerini göremedikleri zaman gelecek kaygısı yaşarlar. Bu koşullarda neler olduğunu anlamlandıramamalarıyla birlikte etraftaki endişe çanları onları korkutabilir gelecek kaygısı yaşamalarına sebep olabilir. Anne babaları olarak onların önlerine ışık tutmanız kaygı durumunu yaşamalarına engel olacaktır.

Duygularını Yaşamalarına İzin Verin

Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar için evden eğitim görmek oldukça heves kırıcı ve üzücü olabilir. Çünkü ergenlik çağında okul, arkadaşlıklar ve ilişkiler çocuklar için büyük önem arz etmektedir. Hayatlarının önemli bir parçasını ,sosyal dünyalarını, kaybettiklerini hisseden çocuklar gün içerisinde hüzünlü olabilirler. Çocuğunuz eğer bu duyguları yaşıyorsa onu anlamaya çalışın. Üzüntüsünü yaşamasına izin verin ve acısını küçümsemeyin. Olumsuz duygular da yaşanması gereken duygulardır. Önemli olan duyguları doğru şekilde aktarabilmektir.

Destekleyici ve İlgili Ebeveynler Olun

Çocuklarda travmatik olayların sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesindeki en önemli faktör destekleyici ve ilgili ebeveynlerdir. Ebeveyn olarak çocuğunuza onun yanında olduğunuzu hissettirin. Gerekli önlemleri aldığınıza dair ona güven verin.

Çocuğunuzun duyguları sizin duygularınızın aynasıdır. Kendi davranışlarınıza ve duygularınızı yansıtma biçiminize dikkat edin. Sizin endişeleriniz ve korkularınız çocuğunuza da sıçrar.

Sosyal Uzaklaşma Uygularken Sosyal İzolasyona Engel Olun

Çocukların ,özellikle küçük çocukların, sosyal hayatları gelişimleri için önemlidir. Bu süreçte artık okula gitmek yerine evden eğitim gören çocuğunuzun arkadaşlarıyla olan iletişimleri sıkıntıya girecektir. Buna izin vermeyin. Çocuğunuzun görüntülü konuşma ya da mektup aracılığıyla arkadaşlarıyla konuşmasını sağlayın. Bunun dışında çocuğunuzun sosyal eksikliğini gidermek için onunla daha fazla vakit geçirin. Oyunlar oynayarak sözel iletişim kurmayı eksik etmeyin.

Meşgul Tutun

Çocuklar sıkıldığında ve düşünmeye zamanları olduğunda endişeleri ve korkuları artacaktır. Çocuğunuzu meşgul tutmaya çalışın. Yaratıcı farklı oyunlar bularak çocuğunuzla evde kalmayı eğlenceli hale getirin. Özellikle beyin fırtınası yapabileceği düşünce içerikli oyunlar seçmek etkili olacaktır. Böylelikle virüs ve olumsuzluklardan zihniniz bir nebze de olsa uzaklaşmış olacaktır. Stres ve kaygı oranınız düşecektir.

Rutine Uyun, Güvence Verin, Duygusal Düzeni Sağlayın

Özetle rutin, güvence ve düzen çocukların psikolojik sağlığı için korunması gereken ana yapılardır.

Sevdiklerinin ve kendisinin güvence altında olduğunu yansıtın.

Günlük rutinlerinin olması (düzenli uyku ve yemek saatleri, günlük ders ve öğrenme saati, oyun saati,,, vb.) çocukların geleceğe daha olumlu bakmalarını ve endişeden uzaklaşmalarını sağlayacaktır.

Duygu düzenleme hem sizin hem de çocuğunuz için böyle zamanlar için kritik önem taşır. Duygularınızı sağlıklı yansıtabilmek ve negatif duygular içerisinde takılı kalmamanız için çocuğunuzla meditasyon, nefes egzersizleri yaparak uyku ve beslenme düzeninizi korumaya özen gösterin.

Onemsiyoruz

Çocukların haklarına erişimi sağlamak ve haklarını savunmak…

Zeynep Bengisu Cetin

Written by

https://abapsikoloji.com/ ‘de blogger. psikolog: https://www.instagram.com/pskzeynepbengisucetin/

Onemsiyoruz

Çocukların haklarına erişimi sağlamak ve haklarını savunmak için biz önemseyen yetişkinlere çok iş düşüyor.

Zeynep Bengisu Cetin

Written by

https://abapsikoloji.com/ ‘de blogger. psikolog: https://www.instagram.com/pskzeynepbengisucetin/

Onemsiyoruz

Çocukların haklarına erişimi sağlamak ve haklarını savunmak için biz önemseyen yetişkinlere çok iş düşüyor.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store