Faaliyet Raporu, Önemsiyoruz

Önemsiyoruz
May 4 · 1 min read

2019 yılı faaliyet raporumuz yayınlandı!

Image for post
Image for post

2019 yılında hibrit modelimiz için dernek ayağımızı tamamladık. Anne — Çocuk Gelişim Rehberliği Programı’nı ve Ceza İnfaz Kurumlarına Yönelik Eğitici Eğitimi’ni gerçekleştirdik. Birçok işbirliği yaptık, etkinliğe ve eğitime katıldık. Yılın tüm gelişmeleri için faaliyet raporumuzu inceleyebilirsiniz.

Onemsiyoruz

Çocukların haklarına erişimi sağlamak ve haklarını savunmak…

Önemsiyoruz

Written by

Çocukların temel haklarına erişimini önemsiyoruz. Haklarına erişmeleri ve haklarının savunuculuğu için ise biz önemseyen bireylere çok iş düşüyor!

Onemsiyoruz

Çocukların haklarına erişimi sağlamak ve haklarını savunmak için biz önemseyen yetişkinlere çok iş düşüyor.

Önemsiyoruz

Written by

Çocukların temel haklarına erişimini önemsiyoruz. Haklarına erişmeleri ve haklarının savunuculuğu için ise biz önemseyen bireylere çok iş düşüyor!

Onemsiyoruz

Çocukların haklarına erişimi sağlamak ve haklarını savunmak için biz önemseyen yetişkinlere çok iş düşüyor.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store