Müziğin İyileştirici Gücü

Önemsiyoruz
May 4 · 1 min read
Image for post
Image for post

“Müzikle ilişkimiz anne karnında kalbin atışıyla başlar. Her birimiz farklı nitelikleri ve potansiyelleri olan özgün birer enstrüman olarak dünyaya geliriz. İçinde bulunduğumuz günlerde kaygı ve korku düzeyimiz çok yükselmiş olabilir. Sosyal yaşamdan uzaklaştığımız zorunlu izolasyon hali ile günlük alışkanlıklarımızın değişmesi, bugün ve geleceğimize ilişkin belirsizlikler, kendimiz ve sevdiklerimizi koruma çabamız, hastalık ve ölüm korkusu gibi nedenler, bedensel ve ruhsal dengemizi olumsuz yönde etkileyebilir. Yani müziğin diliyle bir tür ‘akord bozulması’ yaşıyor olabiliriz. Sağlıklı olabilmek ve çevremize fayda sağlayabilmek için bağışıklığımızı, moral ve yaşama sevincimizi yüksek tutmamız; değişimlere uyumlanmamız yani kendimizi “akord” etmeyi öğrenmemiz çok önemli.” — Asena Akan

Bu hedefle, 4 hafta boyunca her çarşamba Müziğin İyileştirici Gücü buluşmaları’nı gerçekleştirdik. Asena Akan kolaylaştırıcılığında yeniden akordlandığımız atölyede, hepimizin birer enstrüman olduğu bir orkestra olduk. Asena Akan, tüm katılımcıların çeşitli sesler ve enstrümanlar ile dahil olduğu “Benden Bize” adlı bir beste yaptı. Benden Bize’yi dinlemek için . Yakında video klibini de sizinle paylaşacağız. Müzikle kalın!

Onemsiyoruz

Çocukların haklarına erişimi sağlamak ve haklarını savunmak…

Önemsiyoruz

Written by

Çocukların temel haklarına erişimini önemsiyoruz. Haklarına erişmeleri ve haklarının savunuculuğu için ise biz önemseyen bireylere çok iş düşüyor!

Onemsiyoruz

Çocukların haklarına erişimi sağlamak ve haklarını savunmak için biz önemseyen yetişkinlere çok iş düşüyor.

Önemsiyoruz

Written by

Çocukların temel haklarına erişimini önemsiyoruz. Haklarına erişmeleri ve haklarının savunuculuğu için ise biz önemseyen bireylere çok iş düşüyor!

Onemsiyoruz

Çocukların haklarına erişimi sağlamak ve haklarını savunmak için biz önemseyen yetişkinlere çok iş düşüyor.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store