Niyetten Gerçeğe 4 Yıl 4 Ay

Önemsiyoruz
May 4 · 2 min read

Evlerimizde, kendi içimizde kaldığımız günler yaşıyoruz. Çalışma yöntemlerimizi dönüştürdüğümüz ve bireysel olarak da dönüştüğümüz bu süreçte ekimlerimizin de hasadını alıyoruz.

Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarına Yönelik Eğitici Eğitimi
saha raporumuz yayınlandı!

Image for post
Image for post

Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarına Yönelik Eğitici Eğitimi’ni 26–27–28 Kasım 2019 tarihlerinde T.C. Adalet Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteği ile Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik. Eğitime; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve Osmaniye olmak üzere 12 ilde yer alan 14 ceza infaz kurumunda; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde ve Gaziantep Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü’nde görev alan 107 kurum çalışanı katıldı.

Image for post
Image for post

Çalışanların kurum içinde sağladığı şefkat dolu ortamın desteklenmesine yönelik bireysel gelişmelerine odaklanan bu eğitim kapsamında “Ses Olmak”, “Sanat & Tasarım Atölyesi”, “Mesleki Doyum ve Zorlu Koşullarla Başa Çıkma”, “Bağlantı Odaklı İletişim”, “Duygu-İhtiyaçların İfadesi ve İnsan Davranış Rolleri”, “Anne-Çocuk Gelişim Rehberliği Programı ve Top Dikim Çalıştayı” başlıklı atölyeleri gerçekleştirdik. Sanat, tasarım ve ruh sağlığı alanından beslenen atölyelerimizi bir katılımcı şu sözlerle ifade ediyor: “Duygularım: memnuniyet ve sanatsal haz; düşüncelerim:yaratıcılık dönüştürücülük ile ilgili çok güzel şeyler düşündürdü bu güzel eğitim. Teşekkürler!”

Hayalimize ortak olan tüm destekçilerimize bir kez daha teşekkür ederiz.

Raporun pdf döküman hali te… Geri bildirimlerinizi duymaktan memnuniyet duyarız!

Onemsiyoruz

Çocukların haklarına erişimi sağlamak ve haklarını savunmak…

Önemsiyoruz

Written by

Çocukların temel haklarına erişimini önemsiyoruz. Haklarına erişmeleri ve haklarının savunuculuğu için ise biz önemseyen bireylere çok iş düşüyor!

Onemsiyoruz

Çocukların haklarına erişimi sağlamak ve haklarını savunmak için biz önemseyen yetişkinlere çok iş düşüyor.

Önemsiyoruz

Written by

Çocukların temel haklarına erişimini önemsiyoruz. Haklarına erişmeleri ve haklarının savunuculuğu için ise biz önemseyen bireylere çok iş düşüyor!

Onemsiyoruz

Çocukların haklarına erişimi sağlamak ve haklarını savunmak için biz önemseyen yetişkinlere çok iş düşüyor.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store