ONfile introduceert: Danny Ghosen

ON file
ON file
Jul 28 · 2 min read
Danny Ghosen

ONfile zet zich al drieëntwintig jaar in voor gevluchte journalisten, schrijvers en andere mediaprofessionals in Nederland. Dat doen we met een klein team en een actief bestuur én vanaf deze week dus ook met onze ambassadeurs: mensen op wie we af en toe een beroep kunnen doen om hun kennis, expertise of netwerken ten behoeve van de stichting in te zetten. Met trots presenteren we onze zeven ambassadeurs. In deel drie van deze serie: journalist en programmamaker Danny Ghosen.

Over Danny
Danny Ghosen (Beirut, 1978) groeide op in het door een burgeroorlog verscheurde Libanon; op zijn vijftiende kwam hij als asielzoeker naar Nederland. Na een studie journalistiek in Utrecht ging hij aan de slag als redacteur/verslaggever bij Multiculturele Televisie Nederland (MTNL). Al snel maakte hij de overstap naar omroep Powned. Daar maakte hij vele spraakmakende verhalen, vaak over criminaliteit, voor de programma’s ‘PowNews’ en ‘Powlitie’.

In 2014 ging hij naar de EO. Bij die omroep maakte hij de programma’s ‘3Onderzoekt’ en ‘Rot op naar je eigen land’. Sinds 2016 werkt Ghosen voor de NTR en productiehuis CCCP. Voor NPO3 maakte hij het programma ‘Danny zoekt problemen’. Maar zijn droom kwam uit toen hij na jaren lobbyen een programma mocht maken over de onderbelichte levens van jongeren in de Arabische wereld: het veelgeprezen ‘Danny in Arabistan’. Voor de verkiezingen van 2017 ging hij op zoek naar jongeren die niet stemmen in het programma ‘Danny zoekt stemmers’. In 2017 maakte hij het programma ‘Danny Demonstreert’ waarin hij een aantal controversiële protestgroepen met uiteenlopende idealen volgt. In 2018 volgden de programma’s ‘Danny in de buitenwijken’ en ‘Danny in Arabistan 2.

Voor zijn laatste programma, ‘De slag om Libanon’ (2019), keerde hij terug naar zijn geboorteland. Hij maakte een tweeluik waarin hij de gespannen situatie in zijn moederland onder de loep nam, aan de hand van gesprekken met inwoners van het land dat hij zelf als 15-jarige ontvluchtte. Hoe was zijn leven verlopen als hij in Libanon was gebleven? Waarom lijkt Libanon als land te falen?

Meer over Danny en zijn programma’s vind je op zijn website en alles over Stichting ONfile lees je hier.

onfile

ONile is a non-profit organization by and for exiled journalists, writers and other media professionals.

ON file

Written by

ON file

ONile is a non-profit organization by and for exiled journalists, writers and other media professionals. Website: onfile.eu

onfile

onfile

ONile is a non-profit organization by and for exiled journalists, writers and other media professionals.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade