ONfile introduceert: Mardjan Seighali

ON file
ON file
Jul 28, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post
Mardjan Seighali

ONfile zet zich al drieëntwintig jaar in voor gevluchte journalisten, schrijvers en andere mediaprofessionals in Nederland. Dat doen we met een klein team en een actief bestuur én vanaf deze week dus ook met onze ambassadeurs: mensen op wie we af en toe een beroep kunnen doen om hun kennis, expertise of netwerken ten behoeve van de stichting in te zetten. Met trots presenteren we onze zeven ambassadeurs. In deel twee van deze serie: UAF-directeur-bestuurder Mardjan Seighali.

Mardjan Seighali (1964) werd geboren in de Iraanse stad Rasht, aan de Kaspische Zee. In 1990 vluchtte zij met haar twee kinderen voor het toenmalige regime naar Nederland. In 1996 studeerde ze af aan de Hogeschool Amsterdam in maatschappelijke dienstverlening, waarna diverse post- hbo-opleidingen zouden volgen. Ze werkte onder meer als manager in de jeugdzorg, bij de reclassering en bij Erfgoed Nederland. Sinds 2013 is ze directeur-bestuurder bij Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. De stichting houdt zich bezig met de ondersteuning van hoger opgeleide vluchtelingen bij het realiseren van hun studieplannen en het krijgen van een geschikte plaats op de arbeidsmarkt.
Begin dit jaar ontving Mardjan de prestigieuze Comeniusprijs. De jury noemde haar een ‘enthousiast inspirator in de samenleving die mensen weet te verbinden en ondersteunen zodat ze hun eigen grenzen in de samenleving kunnen verleggen’.

Meer over Mardjan lees je hier en alles over ONfile op onze website.

onfile

ONile is a non-profit organization by and for exiled…

ON file

Written by

ON file

ONile is a non-profit organization by and for exiled journalists, writers and other media professionals. Website: onfile.eu

onfile

onfile

ONile is a non-profit organization by and for exiled journalists, writers and other media professionals.

ON file

Written by

ON file

ONile is a non-profit organization by and for exiled journalists, writers and other media professionals. Website: onfile.eu

onfile

onfile

ONile is a non-profit organization by and for exiled journalists, writers and other media professionals.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store