ONfile introduceert: Xandra Schutte

ON file
ON file
Jul 28, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post
Villamedia

ONfile zet zich al drieëntwintig jaar in voor gevluchte journalisten, schrijvers en andere mediaprofessionals in Nederland. Dat doen we met een klein team en een actief bestuur én vanaf deze week dus ook met onze ambassadeurs: mensen op wie we af en toe een beroep kunnen doen om hun kennis, expertise of netwerken ten behoeve van de stichting in te zetten. Met trots presenteren we onze zeven ambassadeurs. In deel zes van deze serie: journalist en hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer Xandra Schutte.

Over Xandra
Xandra Schutte (1963) is sinds 2008 hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. Eerder, van 1991 tot 1999, was ze kunstredacteur van het blad en zette ze de boekenbijlage Dichters & Denkers op. Nadat ze een jaar interim-hoofdredacteur van De Groene was geweest vertrok ze naar Vrij Nederland, waar ze van 2000 tot 2004 hoofdredacteur was. Daarna werkte ze als uitgever bij uitgeverij J.M. Meulenhoff. Xandra Schutte heeft veel geschreven over literatuur, kunst, feminisme en essays over meer sociologische thema’s. Ze was ook redacteur van literaire tijdschriften als Lust & Gratie (helaas ter ziele) en De Gids, ze publiceerde de essaybundel Maskerade en, met Sarah Verroen, Weg uit Nederland: Briefwisseling over het leven op het Franse platteland. In 2016 won ze De Gouden Ganzenveer vanwege haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal.

Meer over Xandra lees je in dit interview in Villamedia.

onfile

ONile is a non-profit organization by and for exiled…

ON file

Written by

ON file

ONile is a non-profit organization by and for exiled journalists, writers and other media professionals. Website: onfile.eu

onfile

onfile

ONile is a non-profit organization by and for exiled journalists, writers and other media professionals.

ON file

Written by

ON file

ONile is a non-profit organization by and for exiled journalists, writers and other media professionals. Website: onfile.eu

onfile

onfile

ONile is a non-profit organization by and for exiled journalists, writers and other media professionals.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store