Foto door Gaëtan Chekaiban (www.facebook.com/thehouseofamira)

Amira Daoudi

kim-ling nicolai
Sep 21, 2018 · 4 min read

Grafisch ontwerper en art director bij Studio Daoudi

Je bent haar werk ongetwijfeld al op straat voorbij gelopen, en toch doet haar naam misschien niet onmiddellijk een belletje rinkelen. Meet Amira Daoudi, Queen van de (Belgische) filmposter!

Foto door Gaëtan Chekaiban

“Het is bijna onmogelijk om een hele film te vatten in één beeld.”

Logisch, want hoe herleid je twee uur aan verhaal en beelden naar één enkel iconische beeld? Ook als grafisch ontwerper weet je op voorhand nooit in welke richting het ontwerp gaat uitgaan of hoe de poster er uiteindelijk zal uitzien. Alles hangt af van project tot project, maar vooral ook van alle stakeholders die iets over het hele ontwerpproces te zeggen hebben: de distributeurs, producers, agenten van acteurs, en filmmakers.

Terwijl de filmmakers een verhaal met een boodschap willen vertellen en dit vertaald willen zien in de poster, zijn agenten van acteurs vooral bezig met hoe zichtbaar hun cliënt hier op zal staan. Amira vindt het als grafisch ontwerper belangrijk om te waken over een bepaalde esthetiek en sfeer, terwijl de distributeurs vooral een beeld willen dat goed verkoopt.

Voor “Home”, de laatste film van Fien Troch, zijn er bijvoorbeeld twee posters die circuleren. De film toont de leefwereld van een groep tieners die worstelen met hun thuissituatie. Amira en haar team hebben dit gevoel naar de poster proberen te vertalen door elke tiener apart, geïsoleerd in zijn/haar eigen wereld, af te beelden. Na lang zwoegen om het ontwerp juist te krijgen, waren ze ontzettend tevreden van het resultaat. De distributeur was helaas minder enthousiast. Bovendien stond er een opgestoken middelvinger in het midden van de poster en marketingwise is dit not done. Er werd een variant van de poster gemaakt en uiteindelijk gebruikt in de campagne, ondanks dat Amira minder tevreden was over deze versie. Gelukkig heeft het originele ontwerp het hier en daar toch nog overleefd.

“Wat de poster uiteindelijk wordt, is een paradoxale oefening tussen het commerciële en het artistieke.”

En hoewel ze zich vooral probeert te focussen op het artistieke, betekent dit niet dat Amira het commerciële kantje en de ongeschreven regels van filmposters niet intrigerend vindt. Er zijn heel veel filmposters die ontzettend hard op elkaar lijken om zo de bioscoopganger duidelijk te maken voor wat voor soort film ze net een ticketje gekocht hebben.

Vele filmposters van romantische komedies (denk “Pretty Woman”) zijn bijvoorbeeld als volgt opgebouwd: de twee hoofdpersonages staan rug aan rug voor een witte achtergrond, met een rooskleurige titel. Een cliché, akkoord, maar wel heel herkenbaar.

“Er bestaat geen bijbel over hoe je een grafisch bureau moet runnen.”

Elke grafische ontwerper en elk bureau heeft zijn eigen flow. Bij Studio Daoudi proberen ze er vooral over te waken dat er genoeg tijd overblijft voor het artistieke aspect van de job en het onderzoek dat hieraan vooraf gaat.
Meestal zijn het de posters die het eenvoudigst ogen, net die waar het meeste tijd in gekropen is.

Zo verzette Amira bergen research voor het ontwerp van de poster voor “Little Baby Jezus of Flandr”, de debuutfilm van Gust Van den Berghe. Welke kleur benadert de sfeer van de film het best? Waar leg je de horizon? Vul je de leegte in of net niet?

Voorontwerpen

De iconische poster van “Blue Bird”, een andere film van diezelfde Gust Van den Berghe, is ook niet zomaar tot stand gekomen. Er werd heel lang gespeeld met de positie van de vogel: zet je die voor, achter of boven het personage? Of laat je die net helemaal weg? Het lijkt een miniem detail, maar afhankelijk van de positie vertel je weer een heel ander verhaal.

Voorontwerpen

Amira probeert in haar ontwerpen met zo eenvoudig mogelijke lijnen een groot verhaal te vertellen. Hiervoor laat ze zich inspireren door elementen buiten de grafische wereld.
“Ik probeer vooral naar de film zelf te kijken. De filmmaker heeft meestal zelf keiveel referenties naar kunstwerken, schilderijen,… Ik vind het interessant om helemaal in hun wereld te duiken en mij niet te veel te laten beïnvloeden door het werk van andere grafici.”


We want more!

Wil je meer weten over Amira Daoudi en haar studio? Neem dan zeker eens een kijkje op hun hoekje op Facebook & Instagram!

Wil je onze volgende OpenVRT #talks niet missen? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief en kom zo als eerste te weten waar en wanneer ons volgende event plaatsvindt.

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

  kim-ling nicolai

  Written by

  Producer at OpenVRT.

  OpenVRT

  OpenVRT

  OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade